Aarhus Universitets segl

OML til husdyrbrug

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Aktuel information om gældende regler kan findes via Miljøstyrelsens webside om Husdyrgodkendelser, https://husdyrvejledning.mst.dk

Ammoniak

Fra august 2020 har OML kunne beregne deposition af ammoniak fra stalde med afkasthøjder op til 15 m. Beregningerne knytter sig til IT-systemet under Miljøstyrelsens Husdyrgodkendelser.dk. 

Beregningen er en simplificering af metoderne i den fulde model OML-DEP, som ligger til grund husdyrgodkendelser.dk, men er på mange punkter mere præcis, se Nyt i OML-Multi 7.0. Beregninger kan  anvendes som supplement til IT-systemet. Anvendelse af beregningerne er dog pt. ikke implementeret i husdyrgodkendelses­bekendtgørelsen.

I Miljøstyrelsens vejledningsmateriale findes generelle principper for ammoniakdepositionskrav

Lugt 

Fra januar 2007 har OML-modellen kunnet benyttes i forbindelse med lugt ved miljøgodkendelse af husdyrbrug, idet modellen kan bruges til at vurdere lugtgener fra landbrugsejendomme.

En nyskabelse indført i 2014 er, at der kan benyttes 10 års meteorologiske data - og fra 1. august 2014 skal benytte 10 års data - når man foretager OML-beregninger i forbindelse med lugt fra Husdyrbrug. Dette uddybes under 'Brug af 10 års data'. 

I Miljøstyrelsens  vejledningsmateriale skal man specielt være opmærksom på et afsnit med overskriften Særligt om beregning efter OML-modellen som behandler følgende spørgsmål:

  • Brug af konkret OML-beregning
  • Kumulation med andre husdyrbrug
  • Vejrdata ved brug af OML-modellen
  • Hvorledes skal output filen ved OML-multi anvendes? 
  • Hvilken ruhedsklasse skal anvendes ved brug af OML? Et opdateret afsnittet findes her med lidt mere læsbare formler som pdf-filen Bilag angående valg af ruhedsklasse i OML

Det kan bemærkes, at der ikke er nogen ændring i forskrifterne for brug af OML-modellen i forbindelse med Luftvejledningen (hvor det typiske anvendelsesområde er industri).

Brug af 10 års data

Tolkning af modelresultaterne fra OML er ikke helt simpel, fordi man ikke altid har kunnet tage resultaterne for pålydende. Beregningerne har nemlig hidtil (før 2014) været udført på grundlag af et enkelt års meteorologiske data. Resultaterne har således bygget på 99%-fraktiler for enkeltmåneder i et enkelt års meteorologi. Dermed er det betænkeligt at tage den geografiske fordeling af de beregnede koncentrationer helt bogstaveligt, når man skal vurdere forholdene for en konkret nabo.

Praksis har været som udgangspunkt at anlægge en såkaldt "konservativ tolkning" af beregningsresultaterne, men under visse omstændigheder at tillade en "skarp tolkning" (emnet er uddybet i Miljøstyrelsens vejledningsmateriale i afsnittet  Særligt om beregning efter OML-modellen ). Ved den "skarpe tolkning" tages beregningsresultaterne for pålydende.

Version 6.0 og senere versioner af OML-Multi tillader imidlertid brugeren at foretage beregninger på grundlag af 10 års meteorologiske data.

Dermed bliver beregningsresultaterne mere statistisk pålidelige.

Fra 2014 tillader Miljøstyrelsen, at man benytter en skarp tolkning i sager om godkendelse af husdyrbrug, såfremt man udfører OML-beregninger efter følgende retningslinjer:

  • Man benytter 10 års meteorologiske data (normalt det datasæt, der følger med modellen med 10 års data fra Aalborg)
  • Man vurderer lugtgenerne på grundlag af den største månedlige 99%-fraktil for 10 år i hvert punkt (standard-output fra modellen, når man foretager en 10 års beregning).