Aarhus Universitets segl

Akkreditering 

Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet holder en fælles akkreditering til et udvalg af prøvninger (analyser, inklusiv prøveopsamling og in situ målinger).

Akkrediteringen betyder at Institutterne årligt kontrolleres af DANAK, det danske organ for akkreditering af laboratorier, som sikrer, at organisation og prøvninger (analyser, prøveopsamlinger og in situ målinger) følger den internationale standard ISO 17025 ”Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence”.

Akkrediteringen dækker følgende områder for Institut for Miljøvidenskab:

Prøvetagning af:

  • Nedbør
  • Gasser og partikler i udeluft

In situ målinger:

  • Kontinuert måling af luftforurening

Kemisk analyse af:

  • Uorganiske ioner (herunder næringssalte) i nedbør og luftprøver Grundstoffer i nedbør og luftprøver
  • Pesticider i overfladevand
  • PCB og chlorerede pesticider i biota
  • Bromerede flammehæmmere i biota
  • PAH i sediment og biota

Prøvning foretages på laboratorierne i Roskilde og fra faste eller mobile målestationer udstyret med relevant måleudstyr.

Institut for Miljøvidenskab er endvidere godkendt i forhold til kravene i ”Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger” for analyse af en række stofgrupper i forskellige matricer. Akkrediteringen bliver løbende opdateret med godkendelse efter gældende kvalitetsbekendtgørelse.

Den samlede oversigt over akkrediterede prøvninger fremgår af metodelisten, som kan ses på DANAKs hjemmeside (metodeliste for reg.nr. 411).

Udover akkrediteret prøvning foretages en del prøveopsamlinger, kontinuert registrerende målinger og analyser i forbindelse med forskning og udvikling. Omfang og kvalitetssikring af disse analyser er normalt efter samme kvalitetsstyringssystem som for de akkrediterede prøvninger.