Aarhus Universitets segl

Overvågningsprogrammet

Institut for Miljøvidenskab udfører sammen med DCE – Nationalt center for miljø og energi den nationale overvågning af luftkvalitet og atmosfærisk afsætning af luftforurening i Danmark. Dette gør vi på vegne af Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for overvågning af luftkvaliteten i Danmark. Overvågningsprogrammet er designet, så det overholder internationale krav (EU og UNECE) og nationale behov for luftkvalitetsovervågning. Programmet indgår som del af den nationale overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA).

Der er to hovedformål med overvågningsprogrammet. For det først bestemmes den aktuelle status med det formål at vurdere om grænseværdierne overholdes i Danmark. For det andet bestemmes udviklingstendensen, så det kan vurderes om de nationale og internationale tiltag til reduktion af luftforureningen har båret frugt.

Overvågningen består af målinger i synergi med modelberegninger. Målingerne udføres ved et netværk af 18 målestationer, hvor der året rundt foretages målinger af de vigtigste luftforureningskomponenter og måling af afsætningen af luftforureningen med nedbøren. Modelberegningerne fortages med en serie af luftkvalitetsmodeller, som geografisk dækker lige fra den nordlige halvkugle og ned til den enkelte adresse eller det enkelte naturområde.

Instituttet har haft ansvaret for overvågningsprogrammet i mere end 30 år, hvilket har været med til at sikre stor stabilitet i metoderne samt tidsserier af høj kvalitet. Instituttet deltager årligt i internationale tests for at dokumentere høj kvalitet i målingerne. Vi er endvidere Fagdatacenter for luftkvalitet og Nationalt Referencelaboratorium for Miljøstyrelsen.