Aarhus Universitets segl

Fagdatacenter for luft

Miljøministeriets fagdatacenter for luftkvalitet (FDC-luft) er organisatorisk placeret hos DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. FDC-lufts opgaver er hovedsagelig at overvåge luftkvaliteten i Danmark. Institut for Miljøvidenskab ligger i samme hus og leverer forskningsbaseret rådgivning og viden om natur og miljø til myndigheder og erhverv gennem centret.

FDC-luft er forpligtiget til at følge de til enhver tid gældende aftaler om overvågning af luftkvaliteten. Aftalerne fremgår af det Nationale Overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen (NOVANA). Her indgår årlige beregninger af atmosfærisk aflejring af kvælstof og svovl.

FDC-luft er nationalt referencecenter for luftkvalitet i forbindelse med Det Europæiske Miljøagentur. De er endvidere ansvarlig for levering af overvågningsdata for luftkvalitet i forbindelse med de internationale overvågningsprogrammer (Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long range transmission of air pollutants in Europe (EMEP), Monitering under Oslo-Paris-Kommissionen (OSPAR), Monitering under Helsinki-Kommissionen (HELCOM)).

Det Nationale Referencelaboratorium for Luftkvalitet

Miljøstyrelsens Nationale Referencelaboratorium for Luftkvalitet i udeluft er organisatorisk beliggende under DCE og har ansvaret for, at de officielle danske målinger af luftkvalitet følger de internationale krav i forbindelse med EU’s luftkvalitetsdirektiver. Det Nationale Referencelaboratorium deltager desuden i kvalitetssikringsprogrammer inden for EU herunder deltagelse i internationale interkalibreringer. Endvidere deltager laboratoriet løbende i vidensudveksling og validering af målemetoder via netværk af luftreferencelaboratorier i EU og Norden.

Det Nationale Reference Laboratorium er akkrediteret i henhold til ISO17025 version 2017. Principperne for  afsluttende kvalitetssikring af prøveopsamlinger, målinger og analyser er beskrevet her