Aarhus Universitets segl

Våde røggasser

Når en virksomhed emitterer røggas med et meget stort indhold af vanddamp, vil det undertiden give anledning til problemer i omgivelserne. Miljøstyrelsens Luftvejledning indeholder retningsliner for dimensionering af skorstene, men Luftvejledningens beregningsmetode - OML-modellen - er ikke konstrueret til at håndtere de specielle forhold, der gælder for meget våde røggasser.

Beskrivelse af problemet

Problemerne med gener fra våde røggasser kan eksempelvis forekomme i situationer med emission af kolde, våde gasser fra anlæg med vådgasvaskere.

Problemerne ytrer sig ved, at røgfanen ikke stiger til vejrs, således som det er normalt for røgfaner, men at den - især under i koldt vejr - "falder ned" i omgivelserne og forårsager gener helt tæt på skorstenen. Eventuelt falder der vand på dråbeform ud af røgfanen.

I den situation vil beregninger af koncentrationer med OML-modellen ikke være fyldestgørende, fordi OML-modellen ikke tager hensyn til tilstedeværelsen af vand på dråbeform. Der findes dog en metode til at foretage en OML-beregning, når der er en begrænset mængde af vanddråber til stede. Metoden omtales som ”brug af dråbekorrigeret røggastemperatur” - se længere nede på siden.

Løsning af problemet

Hvis man har konstateret et problem, kan man overveje følgende tiltag for at løse det:

  • Dråbefang: Dråbefang er een mulighed for løsning af problemet. Det er også muligt, at anlægget allerede har et dråbefang, der ikke er konstrueret optimalt.
  • Opvarmning af røggassen. Opvarmning af røggas er en mulighed.
  • Man kan overveje at afkøle røggassen, så en del af vanddampen udkondenseres, før røggassen slippes ud i atmosfæren.
  • Man kan overveje at fortynde røggassen.
  • Man kan lave en kombinationsløsning, hvor røggassen afkøles med en varmeveksler, hvorefter den blandes med opvarmet luft.

Et notat udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Måling af Emissioner til Luften(www.ref-lab.dk ) kan benyttes som grundlag for at vurdere forholdene. Det beskriver, i hvilke situationer, der kan forventes dråber i skorstenstoppe, samt hvordan vandindholdet (vanddamp + dråber) kan bestemmes ved målinger og/eller beregninger. 

Referencelaboratoriets notat kan downloades her:

Notatet kan benyttes, når man vil fastlægge forudsætningerne for nedennævnte OML-beregninger.

OML-beregninger med brug af "dråbekorrigeret røggastemperatur"

Som nævnt ovenover er OML-modellen ikke konstrueret til at håndtere de specielle forhold, der gælder for meget våde røggasser. Der findes dog en metode til at foretage en OML-beregning, når der er en begrænset mængde af vanddråber til stede. Det er en forudsætning for at bruge metoden, at man kan vurdere vandindholdet i røggassen (vanddamp + dråber); i den forbindelse kan ovennævnte notat fra Referencelaboratoriet benyttes. 

Metoden for OML-beregninger med dråbekorrigeret røggastemperatur er beskrevet i et DCE-notat fra marts 2015:

  • OML-beregninger på våde røgfaner. Teknisk notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. marts 2015. Notatet som pdf-fil (18 sider)

Baggrunden for metoden er følgende:

OML er udviklet til at beregne spredning af emissioner fra røgfaner. I modellen indgår beregning af røgfanens løft (vertikale opstigning) som følge af røggassens temperatur og den vertikale røggashastighed i  skorstenstoppen. Forudsætningerne i OML er bl.a., at temperaturen af røgfanen er større end eller lig med temperaturen af den omgivende luft. Det er implementeret i modellen ved, at røggastemperaturen internt i modellen for hver time sættes til at være mindst lige så høj som omgivelsernes temperatur.

Når der er så meget vand til stede i røggassen, at den relative fugtighed er 100 %, vil eventuel overskydende vanddamp kondensere til dråber. Er dråberne til stede, når røggassen forlader skorstenen, vil dråberne fordampe senere på røgfanens vej, hvilket betyder, at røgfanen afkøles. Denne proces tages der ikke hensyn til i OML. Problemstillingen er kun til stede, hvis dråberne er dannet inden de forlader skorstenen.

I notatet beskrives problemstillingen mere detaljeret, og der gives en metode til at nedjustere den beregningsmæssige temperatur af røggassen i OML, når der er en begrænset mængde af dråber i røggassen, således at spredningen af røgfaner kan beregnes med OML. 

Metoden omtales som ”brug af dråbekorrigeret røggastemperatur”. Det skal imidlertid stå klart, at OML ikke kan beregne spredningen af en vilkårligt våd røgfane; grænserne herfor fremgår af notatet.