Aarhus Universitets segl

Relevante links vedr. PRTR

Links

Miljøstyrelsen, PRTR
På Miljøstyrelsens hjemmeside findes en række informationer om PRTR. Desuden findes indberetninger fra en lang række virksomheder, herunder de virksomheder hvis emissioner er rapporteret som punktkilder jf. PRTR bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen, Miljøoplysninger
”Miljøoplysninger.dk” viser danske indberetninger af PRTR-data i Danmark samt data for virksomheders tidligere grønne regnskaber (fra 2001-2014).

Miljøstyrelsen, Digital Miljøadministration (DMA)
DMA giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.

Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger
Lovgivningen omkring visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger er udarbejdet således, at det grønne regnskab skal bidrage til den konkrete udmøntning af PRTR-forordning og protokol: Bekendtgørelsen nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. De krav, virksomhederne skal opfylde i forbindelse med det grønne regnskab, omfatter også de oplysningskrav, som skal anvendes i forbindelse med PRTR. Således begrænses virksomhedernes dobbeltrapportering på området, og bidrager til en lettelse af virksomhedernes administrative byrder.

PRTR bekendtgørelsen
Den danske PRTR bekendtgørelse er et supplement til E-PRTR forordningen. Bekendtgørelsen indeholder retningslinjer for virksomheder med væsentlige udledninger til luft, vand og jord, samt frembringelse af betydelige mængder affald vedrørende fx indberetning, valitetsvurdering og frister for virksomheder. 

PRTR registret (engelsk)
Dette er PRTR registrets hjemmeside (E-PRTR, the European Pollution Release and Transfer Register). Her findes oplysninger om registret og de rapporterede data kan hentes på forskellige niveauer, fx, per virksomhed, sektor (gruppe af kilder) eller geografisk område. Data kan hentes for et eller flere år.

PRTR forordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF.
Forordningen indeholder en liste over PRTR pligtige aktiviteter (bilag I) og tærskelværdier for emissioner af de enkelte forurenende stoffer (bilag II).

EIONET Central Data Repository (CDR)
Her findes miljødata, som europæiske lande har rapporteret i henhold til internationale forpligtelser. Bl.a. kan man finde nationale emissionsopgørelser for luftforurenende stoffer, som rapporteret til UNECE CLRTAP.

UNECE CLRTAP
Konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening. Her findes informationer om konventionen og dens protokoller.