Aarhus Universitets segl

Emissioner fra diffuse kilder under PRTR

Europaparlamentet vedtog i 2006 at oprette et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR, Pollutant Release and Transfer Register). Hensigten med PRTR er at gøre data om fx emission af luftforurening lettere tilgængelig for offentligheden, herunder erhvervslivet, myndigheder, organisationer, forskere og beslutningstagere.

En række virksomheder er ifølge dansk lovgivning og EU-regler (PRTR forordningen), samt PRTR protokollen, forpligtet til at rapportere emissioner af luftforurenende stoffer. Emissionerne rapporteres til Miljøstyrelsen, der offentliggør data på Miljøstyrelsens hjemmeside. I PRTR protokollen er der fastsat tærskelværdier for emissioner af forskellige forurenende stoffer. Virksomheder med emissioner der overstiger disse tærskelværdier optræder som punktkilder i PRTR.

Emissionerne fra PRTR punktkilderne udgør kun en del af de samlede nationale emissioner, mens de resterende emissioner kommer fra en lang række mindre kilder, kaldet diffuse kilder. Diffuse kilder omfatter virksomheder, der indberetter miljødata, men ikke overskrider PRTR tærskelværdierne, samt virksomheder, der ikke er forpligtet til at indberette miljødata. Desuden omfatter de diffuse kilder en lang række mindre eller spredte kilder, der samlet set har betydelige emissioner, men som det ikke er muligt at opgøre emissioner fra særskilt. Sidstnævnte behandles i stedet som grupper af kilder, der ligner hinanden i forhold til emissioner, fx trafik og små husholdningsanlæg som oliefyr og brændeovne.

Ud over rapportering af emissioner fra punktkilder, er Danmark også forpligtet til at rapportere emissioner fra diffuse kilder til PRTR. Emissionerne fra diffuse kilder skal ikke blot rapporteres som nationale totaler, men de skal kortlægges geografisk. Kortlægningen skal bidrage til at øge offentlighedens kendskab til emissionerne lokalt og til at øge videngrundlaget for beslutningstagere.

Emissionerne fra diffuse kilder er beregnet som forskellen mellem den officielle nationale emissionsopgørelse, som Danmark er forpligtet til årligt at rapportere til FN’s konvention om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening (UNECE CLRTAP) og emissionerne rapporteret for punktkilder under PRTR bekendtgørelsen. Den nationale emissionsopgørelse omfatter alle danske kilder til emission af menneskeskabte emissioner, fx el- og varmeproduktion, transport, landbrug, luftfart, søfart og industrielle processer. Den nationale emissionsopgørelse bliver udarbejdet i overensstemmelse med internationale retningslinjer og er underlagt en række krav om bl.a. fuldstændighed, nøjagtighed, gennemsigtighed, sammenlignelighed og konsistens. De nationale emissionsopgørelser er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser, DMU) siden 1994 og bliver løbende forbedret og opdateret i overensstemmelse med ny viden og forskning inden for relevante emner.

I 2012 blev der for første gang lavet en geografisk kortlægning af emissioner fra danske diffuse kilder under PRTR. Opgørelsen, der opdateres årligt, er udarbejdet af DCE for Miljøstyrelsen. I overensstemmelse med PRTR protokollen er informationer om emissioner fra diffuse kilder gjort offentligt tilgængelige på denne hjemmeside. Informationerne omfatter;

  1. en overordnet beskrivelse af metoderne der er anvendt til geografisk kortlægning af emissioner fra danske diffuse kilder under PRTR
     
  2. kort over emissioner fra diffuse kilder i Danmark (eksklusiv emissioner fra punktkilder)
     
  3. links til relevante hjemmesider vedrørende emissioner og PRTR