Aarhus Universitets segl

Kortlægning af emissioner fra diffuse kilder under PRTR

Kortlægning af emissioner fra diffuse kilder under PRTR

Diffuse kilder omfatter mange forskelligartede kilder til emission af luftforurenende stoffer. Den geografiske kortlægning af emissionerne er derfor lavet separat for et større antal grupper af kilder. De vigtigste af metoderne er kort beskrevet herunder. For en mere uddybende beskrivelse af den geografiske kortlægning henvises til Plejdrup et al. (2021).

Mindre virksomheder

Mange mindre virksomheder er ikke forpligtet til at indberette miljødata til PRTR. Fælles for disse virksomheder er, at det alligevel er muligt at beregne emissionerne for hver enkelt virksomhed og placere emissionerne på virksomhedens adresse.

En række af de mindre virksomheder producerer og leverer el- og varme til det offentlige net. Disse virksomheder skal årligt indberette oplysninger om deres brændselsforbrug til Energistyrelsen, jf. Lov om varmeforsyning og Lov om elforsyning. Ud fra energiforbrug og andre oplysninger om virksomheden, bliver emissionerne beregnet i forbindelse med, at DCE udarbejder de nationale emissionsopgørelser. Disse emissioner placeres geografisk på virksomhedens adresse.

Endelig er der forskellige andre kilder, hvorfra det er muligt at beregne emissionerne separat på baggrund af miljødata fra fx grønne regnskaber.

Landbrug

Emissioner fra landbrugsvirksomheder stammer fra en række forskellige kilder: husdyrenes fordøjelse, opbevaring af husdyrgødning, udbringning af husdyr- og handelsgødning og dyrkning af marker. Udledning fra brændstofforbrug i landbruget indgår under mobile kilder.

Landbrugsvirksomheder der overskrider PRTR tærskelværdierne rapporteres som punktkilder og indgår derfor ikke i opgørelsen af diffuse kilder under PRTR. Punktkilderapporteringen omfatter emissioner fra husdyrene og fra opbevaring af husdyrgødning. Emissioner fra markerne, herunder udbringning af gødning, er inkluderet under diffuse kilder. Et stort antal landbrugsvirksomheder har emissioner under PRTR tærskelværdierne, og er dermed ikke forpligtet til at indberette emissioner til PRTR. De er dog forpligtet til at indberette oplysninger om dyrehold og dyrkning af marker til CHR (Centralt HusdyrbrugRegister), GLR (Generelt LandbrugRegister) og Gødningsregistret. GLR indeholder oplysninger om landbrugsbedrifter og landbrugsarealer, CHR indeholder oplysninger om landbrugsvirksomheder og husdyr og Gødningsregistret indeholder oplysninger om landbrugsvirksomheder køb, salg og produktion af husdyr- og handelsgødning. På baggrund af disse data laves årligt detaljerede opgørelser af emissioner fra landbrugsvirksomhederne.

Landbruget er den væsentligste kilde til emission af ammoniak (NH3). NH3 udledes fra husdyrgødning i stald, ved lagring og udbringning, samt i forbindelse med brug af handelsgødning på markerne.

Mobile kilder

Mobile kilder omfatter vejtransport, jernbane, søfart og luftfart, samt brug af arbejdsmaskiner i industri, byggeri, servicesektoren, husholdninger, landbrug, skovbrug og militær. Fælles for disse kilder er, at det ikke er muligt præcist at stedfæste emissionerne geografisk. Emissionerne kan alligevel beregnes på et detaljeret niveau ud fra oplysninger om antallet samt typer af køretøjer/maskiner, motorstørrelser og drifttid. Emissionerne er fordelt særskilt for hver kilde. Emissioner fra vejtransport er fordelt efter en model for trafikarbejdet (antal kørte kilometer årligt per vejstrækning fordelt på køretøjskategorier) på danske veje. For yderligere beskrivelse henvises til Jensen et al. (2019). Emissionerne fra jernbanetransport er fordelt jævnt over jernbanenettet, mens emissioner fra arbejdsmaskiner er fordelt på arealerne med industri, lav bebyggelse, landbrug, skov og militære øvelsesterræner. Emissioner fra fly er fordelt jævnt over fugleflugtslinjer mellem Københavns lufthavn og de 9 næststørste lufthavne i Danmark. Emissioner fra færger er fordelt over fugleflugtslinjer mellem havnene. Øvrig søfart er fordelt på det danske farvand.

Transport er den væsentligste kilde til emission af NOx (kvælstofoxider). Den største kilde er vejtransporten som dog er reguleret gennem EU bestemmelser, hvilket betyder at emissionen fra transportsektoren forventes at falde markant i løbet af det kommende årti. NOx udledes med udstødningsgassen fra motorernes forbrænding og er blevet reduceret væsentligt efter indførsel af katalysatorer i starten af 1990’erne.

Referencer

Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Gyldenkærne, S. & Bruun, H.G. 2021: Spatial highresolution distribution of emissions to air – SPREAD 3.0. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 208 pp. Technical Report No. 215

Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K. & Brandt, J., 2016: Spatial emission modelling for residential wood combustion in Denmark. Atmospheric Environment, Volume 144, November 2016, Pages 389–396

Jensen, S.S., Plejdrup, M.S., Hillig, K. (2019): GIS-based National Road and Traffic Database 1960-2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 25 pp - Technical Report No. 151.