Aarhus Universitets segl

Måleprogram for luftforurening

Aarhus Universitet (AU) varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark med målinger, suppleret med modelberegninger. Arbejdet med overvågningsprogrammet foregår ved Institut for Miljøvidenskab ved AU. Instituttet leverer forskningsbaseret rådgivning og viden om natur og miljø til myndigheder og erhverv gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Oversigtskort

Oversigtskort over målestationer. Fra kortet er der adgang til oplysninger om de enkelte stationer og hvad der måles på dem.

Måleprogrammet

Indtil 2010 var der to danske luftovervågningsprogrammer: Baggrundsovervågningsprogrammet med fokus på den atmosfæriske afsætning på natur og vandmiljø samt Luftkvalitetsmoniteringsprogrammet med fokus på sundhed. De er nu erstattet af et samlet overvågningsprogram med to årlige rapporter. Den ene rapport har fokus på luftkvalitet i relation til sundhed, og den anden har fokus på luftkvalitet og miljø (natur).

Programmet omfatter målinger af blandt andet kvælstofoxider, ozon, kulmonoxid, svovldioxid, benzen, toluene og partikler (PM2.5 og PM10). Disse målinger foretages med "kontinuert registrerende instumenter" - dvs instrumenter, som umiddelbart efter en måling registerer det målte forureningsniveau for de pågældende stoffer, og transmitterer resultatet til en database på Aarhus universitet.

Desuden foretages analyse af indsamlede partikelprøver for tungmetaller og PAH (polycykliske aromatiske hydrocarboner) i laboratoriet.

Modelberegninger, baseret på spredningsmodeller, er en integreret del af overvågningsprogrammet. Modelberegningerne bruges bl.a. til vurdering af forureningsniveauerne i gademiljøer, og til beregning af deposition af kvælstof til naturen.

Overvågningsprogrammet varetages af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet med Institut for Miljøvidenskab som udførende part. Overvågningsprogrammet gennemføres i samarbejde med Miljøstyrelsen, som har det overordnede nationale ansvar for overvågningsprogrammet. Ligeledes indgår Københavns Kommune, Århus Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune i samarbejdet omkring overvågningsprogrammet. 

Se også:

  • Årsrapporter fra overvågningsprogrammet. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi udgiver årlige rapporter med resultater fra overvågningsprogrammet for luftforurening. Disse rapporter giver en god oversigt over den aktuelle forureningssituation.
  • Siden Depositionsberegninger om de resultater af målinger og beregninger, der årligt afrapporteres i forbindelse med resultaterne fra den samlede nationale miljøovervågning under NOVANA
  • Brug iøvrigt menuen ude til venstre. Bemærk linket Målinger af luftforurening, der er indgang til måleresultater mv.