Aarhus Universitets segl

PM10 og PM2.5

Målemetoder: Massen (vægten) af partikler mindre end 10 µm (PM10) og partikler mindre end 2,5 µm (PM2.5)

Man skelner mellem PM10 og PM2,5, dvs. massen af partikler mindre end 10 µm, henholdsvis 2,5 µm. En anden målestok for partikelforurening, som tidligere ofte blev benyttet, er TSP (total partikulært svævestøv), der også omfatter større partikler end 10 µm.

En partikels størrelse angives, som den 'aerodynamiske diameter', dvs diameteren af en sfærisk partikel med massefylde 1 g/cm3, som har samme faldhastighed som den pågældende partikel.

10 µm =0,01 mm, 2,5 µm =0,0025 mm.

Målemetoder

Tre metoder beskrives: Gravimetrisk referencemetode, Beta-absorbtions metoden og TEOM metoden.

Det er fælles for metoderne at luften suges ind gennem et partikelindtag, som udskiller partikler større end 10 µm eller større end 2,5 µm. Vægten af de resterende partikler bestemmes herefter på en af tre forskellige måder:

  • LVS - Gravimetrisk referencemetode. Der bestemmes døgnmiddelværdier ved opsamling af partiklerne på et filter. LVS (Low Volumen Sampling) gravimetrisk bestemmelse af PM-værdier, foregår ved at trække vægten af filtret uden opsamlede partikler fra vægten af filtret med opsamlede partikler, og efterfølgende dividere denne partikelvægt med luftvolumet som er blevet suget igennem filtret i løbet af 24 timer. Vejningerne af filtrene med og uden opsamlet partikelmateriale foregår i laboratoriet, hvorfor der kan gå op til en måned før de endelige PM-resultater fremkommer.
  • Beta-absorbtion. Der bestemmes døgnmiddelværdier ved opsamling af partiklerne på et filter. Umiddelbart efter opsamlingen bestemmes vægten på grundlag af absorption af beta-partikler i støvlaget.
    Hver uge sendes de eksponerede filtre til DCE's laboratorium. En del af filtrene bruges til analyse af indholdet af grundstoffer i støvet.
  • TEOM. Der bestemmes halvtimemiddelværdier med TEOM (Tapered-Element Oscillating Microbalance). Luften suges gennem et filter, som sidder for enden af en kegleformet stang, der elektronisk bringes til at vibrere. Svingningsfrekvensen afhænger af vægten af støvet på filteret (på samme måde som tonehøjden af en stemmegaffel).
    Af hensyn til stabiliteten af målingerne holdes systemet på en relativ høj temperatur i forhold til omgivelsernes lufttemperatur. Herved mistes en del af de flygtige forbindelser i støvet. Almindeligvis er tabet 20-30% af den oprindelige masse. TEOM metoden har til gengæld den fordel, at man kan få målinger med høj tidsopløsning.

Bemærk om TEOM: Resultaterne for TEOM-metoden er ikke nødvendigvis umiddelbart sammenlignelige med de to andre metoder, og resultater fra TEOM-metoden kan ikke umiddelbart sammenlignes med EU's grænseværdier. EU kommissionen accepterer dog for PM10 at TEOM resultater ganget med 1,3 er gyldige til sammenligning med grænseværdierne. 
Når DCE angiver resultater for målinger af partikelkoncentration er det normalt klart angivet, såfremt TEOM-metoden er benyttet.

Se også