Aarhus Universitets segl

Partikelforurening

Luftforurening med partikler i byområder giver anledning til alvorlige sundhedseffekter. Det gælder både langtidseffekter som cancer og hjertekar sygdomme og akutte effekter, fx allergi eller irritation af øjne, næse eller hals.

Luftforurening med partikler karakteriseres oftest som PM10 eller PM2.5 (partikler med en diameter mindre end 10, henholdsvis 2,5 mikrometer). Undertiden mødes betegnelsen TSP (Total Suspended Particulate Matter) eller svævestøv, der dækker over partikler målt med en ældre målemetode, som også inkluderer større partikler.

Imidlertid tyder mange undersøgelser på at endnu mindre partikler end PM2.5, de såkaldte ultrafine partikler, er de mest skadelige. Ved siden af størrelsen er der endvidere en række andre egenskaber ved partiklerne, som menes at have betydning for deres skadevirkninger, fx. kemisk sammensætning, fysiske egenskaber, overfladeegenskaber, form, og om de er væskedråber eller faste partikler.

Når man taler om niveauet af forurening med partikler er det afgørende at holde sig for øje, om man som målestok bruger partikelmasse eller partikelantal. Grænseværdierne drejer sig om koncentration af masse og angives i mikrogram/m3. Men ultrafine partikler vejer meget lidt, og derfor bruger man i den forbindelse ofte som målestok antal partikler/cm3. Der er himmelvid forskel på de to målestokke: der skal mindst 1 million ultrafine partikler (diameter mindre end 0.1 mikrometer) til vægtmæssigt at opveje een eneste partikel på 10 mikrometer.

Følgende links fører til mere information om partikler og om ultrafine partikler:

Udførlige websider og baggrundsrapporter

  • Hvorfra kommer partikler? Søjlediagrammer med  udførlig forklaring.
  • Partikler: Målemetoder
  • Forurening fra brændefyring. Overblik over en række projekter vedrørende brændefyring.
  • Bogen Luftforurening med partikler - et sundhedsproblem fra 2009. Indgår i bogserien 'Miljøbiblioteket'.
  • Rapporten Luftforurening med partikler i Danmark (PDF, 4 MB). En grundig (men ældre) indføring i problemstillingen. Der er tale om en rapport på knap 100 sider, udarbejdet for Miljøstyrelsen i 2005 af medarbejdere ved det tidligere DMU (nu DCE - National Center for Miljø og Energi, Århus Universitet), Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Arbejdsmiljøinstituttet (Miljøprojekt 1021, Miljøstyrelsen 2005).
  • En rapport om partikelforurening fra trafik i København: Particle project report 2008 – 2010: Particulate contribution from traffic in Copenhagen. NERI Technical Report No. 837 (2011). Sammenfatning | Hele rapporten
  • En rapport om partikelforskning ved Aarhus Universitet: The Particle Project 2011-2013. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 156 (2015).  Sammenfatning | Hele rapporten 
  • Hjemmeside for projektet Wooduse om luftforurening fra brændeovne og brændefyr (2006-08).