Aarhus Universitets segl

Bestanddele

Luftforurening kan være forårsaget af en række forskelige partikler og stoffer. Nedenfor kan du undersøge nærmere, hvad der er kendetegnende ved de enkelte bestanddele, og hvilken betydning de har.  Hvis du derimod ønsker en oversigt over forureningssituationen i Danmark i sin helhed, kan du læse de årlige rapporter.

Partikelforurening fortæller om forurening fra brændefyring, hvorfra partiklerne kommer, niveauer, tendenser og giver links til websider og rapporter om partikelforurening.

Beskrivelserne under de forskellige knapper til højre fortæller, hvordan stofferne opstår, hvad de kan være årsag til, tendenser, måleresultater og deres grænseværdier ifølge EU-direktivet.

Nogle stoffer har karakter af næringsstoffer, men når de forekommer i for store mængder og de forkerte steder, får de en forurenende virkning på naturen og i vandmiljøet. Næringsstoffer og forsurende stoffer fortæller om hvordan de opstår, tålegrænser, iltsvind og anden luftforurening end kvælstof. Beregninger af nedfald giver adgang til kort og tabeller med resultater for nedfald (deposition) af kvælstof og svovl. Beregningerne udføres en gang om året.