Aarhus Universitets segl

Forurening fra brændefyring

Brændeovne og -kedler er den største kilde til forurening med partikler og tjærestoffer fra vores boliger. Halvdelen af det danske udslip af partikler stammer fra fyring med brænde i ovne og fyr. Du kan selv gøre en indsats ved at fyre fornuftigt og vælge et nyt og moderne anlæg.

Århus Universitet har i tidens løb været involveret i adskillige projekter om brændefyring - bl.a. i regi af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Her er et udpluk af projekter m.v.:

  • Rapporten ”Helbredseffekter og helbredsomkostninger fra emissionssektorer i Danmark”. I marts 2016 udkom en ny rapport, der vurderer, at omkring 550 mennesker dør for tidligt hvert år i Danmark af partikelforurening fra brændefyring i Danmark. Rapporten indgår som baggrundsmateriale i  vismandsrapporten ”Økonomi og Miljø 2016” fra De Økonomiske Råd. Se omtalen af rapporten.
  • Brændeovnes bidrag til luftforurening i København. I 2015 blev der tilvejebragt bedre data end tidligere for antallet af brændeovne i København og deres geografiske placering. Der blev gennemført ny beregninger for brændeovnes bidrag til luftforurening i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Bidraget blev kraftigt nedjusteret i forhold til tidligere beregninger for disse to kommuner. Se omtale af notatet Brændeovnes bidrag til luftforurening i København 
  • Seminar om "Real-world emissions from residential wood combustion" i december 2015, som Institut for Miljøvidenskab stod sammen med AAU stod bag. Der var en serie indlæg, bl.a. om de udfordringer, der ligger i at der er væsentlig forskel på de emissioner, der måles under standardiserede forhold på en prøvestand, og på emissionerne i praksis, ude hos brugerne. Mangfoldige faktorer spiller ind, så som trækforhold, brændets beskaffenhed og fyringsteknik. Forholdene kompliceres yderligere af at emissionen af forskellige skadelige stoffer (partikler, PAH, dioxiner) ikke sker i takt med hinanden. Se webstedet med præsentationer fra seminaret (åbner i nyt vindue).
  • Målekampagne rettet mod tjærestoffer (PAH). Målekampagnen viste, at på årsbasis var niveauet af PAH’er i luften i et villakvarter med mange brændeovne omkring en faktor tre højere end på den stærkt trafikerede H.C. Andersens Boulevard i København. En rapport herom er udkommet oktober 2011. Se omtale...
  • Wooduse. Et projekt, der dækker problematikken om brænderøg bredt. Projektet løb 2006-2010 og omfattede feltforsøg i Slagslunde. I 2010 udkom en række rapporter, bl.a. Brændefyrings bidrag til luftforurening. Rapporten sammenfatter en del af den tilgængelige viden omkring forurening fra brændeovne i Danmark for at bidrage til at mindske nogle af de uklarheder, der kan give anledning til misforståelser i debatten omkring brændeovnsrøg. Disse rapporter fik en del presseomtale.
  • Demonstrationsforsøg med test af filtre og andet forureningsbegrænsende udstyr (2008-10). Har involveret borgere i Hillerød og Værløse. Slutrapporten er udgivet af Miljøstyrelsen i 2011.

AU har en række andre websider der beskæftiger sig med forurening fra brænderøg. Følgende kan fremhæves: