Aarhus Universitets segl

Luftforurening fra skibe

Skibes emissioner af svovldioxid (fra Miljøprojekt 1306)

Aktuelt projekt: Skibsfartens bidrag til luftforurening

Det tidligere DMU (nu DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi) har i 2009 gennemført et projekt om skibsfartens bidrag til luftforurening i Danmark. Projektet er gennemført for Miljøstyrelsen inden for rammerne af det såkaldte Partnerskab for Renere Skibsfart.

I oktober 2009 blev projektet afsluttet med offentliggørelse af en rapport i Miljøstyrelsens serie af Miljøprojekter: Ship emissions and air pollution in Denmark. Present situation and future scenarios. Helge Rørdam Olesen, Morten Winther, Thomas Ellermann, Jesper Christensen and Marlene Plejdrup. Environmental Project No. 1306, 2009, 134 pp.

Projektrapporten er på engelsk, men indeholder et fyldigt dansk sammendrag. Du kan downloade rapporten (4 MB).

Ultrakort resumé:

Projektet har kortlagt skibsfartens bidrag til luftforureningen i Danmark. Som et hovedelement i undersøgelsen er etableret en ny og forbedret opgørelse af skibemissionerne i farvandene omkring Danmark. Opgørelsen udnytter data fra det såkaldte AIS-system, der løbende registrerer alle større skibes position.

På grundlag af emissionsopgørelsen er foretaget modelberegninger af luftkvalitet i Danmark for årene 2007, 2011 og 2020. Undersøgelsen har fokus på at identificere skibstrafikkens bidrag, og på at vurdere betydningen af internationale krav til skibes forurening.

Som en mindre del af undersøgelsen er den lokale indflydelse af skibeemissioner på luftkvalitet i danske havne belyst.


Tidligere undersøgelser vedr. skibe

Af tidligere undersøgelser foreligger bl.a. følgende, der specielt fokuserer på luftforurening fra skibe. Derudover indgår forurening fra skibe i mangfoldige andre undersøgelser.

Luftforurening fra skibe (januar 2008)
Et projekt vedr. opgørelser af emissioner fra skibstrafik resulterede i januar 2008 i en rapport: Fuel consumption and emissions from navigation in Denmark from 1990-2005 - and projections from 2006-2030.

Nogle hovedkonklusloner: Den internationale skibsfart fra danske havne bidrager med 2.6 millioner tons CO2 som ikke indgår i Danmarks samlede nationale klimaregnskab. Det svarer til et ekstra udslip på 5 %. Den internationale skibsfart bidrager også med væsentlige udslip af NOx og svovldioxid, der i omfang svarer til hhv. 34 % og 167 % af mængderne i Danmarks nationale opgørelse.

Krydstogtskibe (januar 2005)
Det tidligere DMU har for Miljøstyrelsen gennemført en undersøgelse af luftforureningen fra krydstogtskibene i Københavns Havn. Rapporten er udgivet af Miljøstyrelsen som Miljøprojekt nr 978, 2005.

I oktober 2005 er undersøgelsen beskrevet i en artikel i bladet Stads- og Havneingeniøren (pdf-format, 600 kB)