Aarhus Universitets segl

Affald og ressourcer

Vores moderne samfund har et enormt ressourcespild i form af affald. Til sammen producerer det danske samfund flere millioner ton affald. Det samme gør sig gældende for hele den industrialiseret verden. I verden af knappe ressource, med stigende forurening og klimakrise er der behov for at gentænke affaldshåndteringen og tænke genanvendelse ind forbruget af produkter.   

Med vores forskning i affald og ressourcer ønsker vi at understøtte omstillingen til bæredygtig genanvendelse. Helt grundlæggende ønsker vi at forstå forudsætninger for og konsekvenser en bæredygtig genanvendelses strategi. I vores forskning fokuserer vi på hvordan recirkulation af affald fra husholdninger og virksomheder kan være med til at skabe værdi. Vi ser på hvordan materialevalg kan være med til at udnytte vores begrænset ressourcer bedre. Vi arbejde med hvordan vi sikrer at produkter på markedet er langtidsholdbare og kan repareres. Og endelig ser vi på hvordan madspild kan mindskes.

Her er nogle eksempler på forskningsspørgsmål som vi arbejder med:

  • Hvordan kan husholdninger integreres i en mere bæredygtig anvendelse af affaldsressourcerne gennem kildesortering af affald og et bedre design af affaldsinfrastrukturen?
  • Hvorledes udformes en velfærdsøkonomisk hensigtsmæssig affaldshåndtering?
  • Hvilke politiske styringsinstrumenter vil det være mest hensigtsmæssigt at benytte med henblik på at skabe incitamenter til en større grad af genanvendelse?
  • Hvordan virker den nuværende regulering, og hvordan spiller den sammen med anden regulering?
  • Hvordan kan forbruget af fødevarer, beklædning, IT, husholdningsredskaber og andre produkter og tjenester gøres mere bæredygtigt?