Aarhus Universitets segl

Vandkvalitet

Tilvejebringelse af rent vand til nuværende og fremtidige generationer ved beskyttelse af både ferskvands- og marine vandområder er et af bæredygtighedsudviklingsmålene.  Eutrofiering af akvatiske økosystemer har i mange år været et stort miljøproblem i Danmark, og selv om der er opnået effektive reduktioner i udledningerne af næringsstoffer til vandmiljøet (både kvælstof og fosfor), så er eutrofiering stadig et dominerende miljøproblem i søer og marine områder, og nitrat kan true grundvandsressourcen mange steder. Opnåelsen af ​​god økologisk status i søer, vandløb, kyst- og marine havområder samt grundvand er højt værdsat af befolkningen og har et vigtigt fokus i dansk miljøpolitik og i EU. Miljøforurenende stoffer i overfladevand og grundvand - herunder mikroplastik - udgør et andet vigtigt miljøpres på vandmiljøet, og regulering af tidligere og nuværende forurenende stoffer kræver integreret forskning, der involverer både natur- og samfundsvidenskab.

Forskningstemaer inden for dette område er:

 • Integreret økonomisk og hydrologisk rumlig modellering af udledningerne af næringsstoffer, identifikation af omkostningeffektiv regulering: 
  • Vandrammedirektivet: analyser og opgørelser af omkostningsefffektiv, målrettet regulering
  • Østersøhandlingsplanen
 • Værdisætning af akvatiske økosystem tjenester
  • Vandrammedirektivet: værdisætning af gevinsterne ved implementering af direktivet (god økologisk tilstand) i ferskvand og kystvande.
  • Havstrategidirektivet:  omkostninger ved forringelse af havmiljøet, gevinster ved rekreative aktiviteter ved kysterne
 • Værdisætning af ændringer af kvaliteten af grund-  og drikkevand
 • Klimascenarier og fremtidige behov for beskyttelse af de marine områder
 • Marineøkosystem tjenester og opdræt af blåmuslinger