Aarhus Universitets segl

Kobling mellem miljøkemi og toksikologi

Vurdering af kemikaliers risiko for miljøet kræver ikke alene viden om stoffernes tilstedeværelse og potentielle kilder men også viden om stoffernes tilgængelighed, dvs. den reelle eksponering og stoffernes toksicitet under de givne forhold.

Vores forskning kobler bla.  aktiviteter inden for kemiske analyser på sporstof niveau og dermed eksponeringen med stoffernes giftighed i en vægtet risikoanalyse, hvor også kvaliteten af data også indgår som en parameter. Dette arbejde indbefatter bl.a. undersøgelser af relationer mellem eksponering og toksicitet ved hjælp af bl.a. in vivo og in vitro assays samt biomarkører.

De toksikologiske egenskaber vurderes eksperimentelt med tests i laboratoriet samt via computerbaserede QSAR-modeller ud fra stoffernes struktur og kemiske egenskaber samt beregningsanalyser baseret på databaser.

Vurderingen sker eksempelvis på basis af en risikoanalyse, hvor man sammenholder antallet af data med kvaliteten af data for tilgængelighed og giftighed og på basis af det kan give en vurdering af, hvad er sandsynligheden for at der i den pågældende situation vil forekomme uønskede effekter. Dette kaldes en vægtet risikoanalyse (weight-of-evidence). Andre tilgange til risiko analyse anvendes også, såsom deterministisk (virkning og årsags sammenhæng), Probabilistisk (sandsynlighed i resultaterne), Thresholds (tærskelværdier) og screeningsmetoder med flere. Risikoanalyse kræver endvidere en vurdering af den lovgivningsmæssige kontekst af analysen, som også er en del af forskningen i instituttet for at give de mest nyttige og relevante vurderinger.

Institut for Miljøvidenskab forsker i kemikalier i en risikobaseret kontekst, herunder hormonforstyrrende stoffer, nedbrydningsprodukter fra kemikalier, forbrugerprodukter; spredning af ammunitionsprodukter i miljøet.