Aarhus Universitets segl

CNOSSOS-EU

CNOSSOS-EU står for Common Noise Assessment Methods, som er en fælles støjberegningsmetode for EU-medlemsstaterne. Det er en europæisk standard for støjberegninger, der omfatter vejtrafik, jernbane, industri osv. CNOSSOS-EU (herefter kaldet CNOSSOS) blev først udviklet af Kephalopoulos et al. (2012). Siden da har CNOSSOS-modellen gennemgået revideringer, og den nyeste version er inkluderet i Miljøstøjdirektivet (END) (2021), herunder alle ændringer i CNOSSOS-metoden (Bilag II), som der skal henvises til fremover. Det er værd at bemærke, at siden den 31. december 2018 har CNOSSOS været obligatorisk for strategisk støjkortlægning i EU.

Kildemodul

I CNOSSOS’ kildemodul er et køretøjs lydeffekt en funktion af to faktorer: trafikhastigheden og frekvensen i oktavbånd. Dette betyder, at den lydeffekt, som køretøjet udsender er bestemt i forskellige frekvensområder, der spænder fra 63 Hz til 8 kHz. Oktavbåndene giver en måde at kategorisere og studere lydeffektniveauerne ved forskellige frekvenser. Rulle- og motorstøj-koefficienterne, der bestemmer lydeffektniveauet for rulle- og motorstøj, er angivet i (Europa-Kommissionen, 2021) (END, Bilag II). Disse beregninger forventer en konstant køretøjshastighed på 70 km/t, en flad og tør vejoverflade bestående af en blanding af Dense Asphalt Concrete (DAC) og Stone Mastic Asphalt (SMA) mellem to og syv år gammel, en lufttemperatur på 20°C og ingen pigdæk.

Hvis forholdene afviger fra de nævnte referenceforhold, anvendes forskellige typer korrektioner. Disse korrektioner inkluderer tilpasninger til typen af vejoverflader, hældning, acceleration og deceleration. Køretøjer er opdelt i fire kategorier: lette køretøjer (LDV), mellemstore køretøjer (MDV), tunge køretøjer (HDV) og tohjulede (motorcykler og knallerter). Der er også en åben kategori til fremtidige behov. Hvert køretøj repræsenteres af en punktkilde placeret 0,5 meter over vejoverfladen. Denne punktkilde er placeret ved køretøjets midte.

Lydudbredelsesmodul

CNOSSOS' lydudbredelsesmodul er baseret på den franske standard støjmetode NMBP-2008. Den anvender stråleteoriens princip til at beregne lyddæmpning under dens udbredelse fra kilde til modtager. Det tager hensyn til to typer betingelser: homogene atmosfæriske betingelser og reflektionsbetingelser med nedadbøjning af lydbølgerne ved udbredelsen.

Ved beregning af lydniveauet tages meteorologiske forhold som lufttemperatur og vindretning i betragtning. Beregningerne udføres både under homogene- (gunstige) eller medvindsforhold. Ugunstige forhold henviser til modvind eller vindstille situationer. Beregningerne udføres i frekvensområdet 63 Hz til 8 kHz (oktavbånd) og op til en maksimal afstand på 2 km fra kilde til modtager. Det gennemsnitlige lydniveau bestemmes ved at summere niveauerne under gunstige betingelser og homogene forhold, vægtet efter sandsynligheden for forekomst af gunstige forhold.

CNOSSOS-udbredelsesmodulet tager ikke højde for scenarier, hvor lyd udbredes over vandområder som søer eller floder. Beregningsproceduren for lydudbredelse i CNOSSOS beskrives i følgende afsnit.

For hver punktkilde bestemmes den retningsbestemte lydeffekt, hvilket betyder, at den lydeffekt, der udsendes fra en bestemt placering, beregnes. Derefter estimeres sandsynligheden for gunstige forhold for hver retning fra kilde til modtager. Afhængigt af terrænet bestemmes udbredelsesstien, der kan være direkte, reflekteret eller afbøjet. For hver sti beregnes dæmpninger under gunstige og homogene forhold. Disse dæmpninger tager hensyn til forskellige faktorer som jordoverfladens effekt, geometrisk divergens, refleksioner fra bygningsfacader og korrektioner for afbøjning.

Konceptet om et gennemsnitligt jordplan bruges i jordeffektdæmpninger i Nord2000. Denne tilgang erstatter den faktiske jord med et imaginært plan, der repræsenterer jordens gennemsnitlige profil. Anvendelse af dette forenklede koncept beregner lydniveauet for hver udbredelsessti. Disse individuelle lydniveauer summeres derefter for at bestemme det samlede lydniveau ved modtagerpunktet. Denne empiriske tilgang muliggør en mere effektiv beregning af jordeffekter i lydudbredelse.

Yderligere detaljer kan findes i de følgende referencer.

Referencer og relateret litteratur

Khan, J., Thysell, E., Backalarz, C., Finne, P., Hertel, O., & Jensen, S.S. (2023). Performance Evaluation of Nord2000, RTN-96 and CNOSSOS-EU against Noise Measurements in Central Jutland, Denmark. MDPI Acoustics, 5(4). Pp. 1099-1122. DOI: https://doi.org/10.3390/acoustics5040062.

Kephalopoulos S, Paviotti M, Anfosso-Lédée F. (2012) Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU). EUR 25379 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union: JRC72550. Tilgængelig online: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC72550.

Europa-Kommissionen (2021). CNOSSOS-EU: Environmental Noise Directive (END) (Annex II). Tilgængelig online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002L0049-20150702&from=en

Khan, J., Ketzel, M., Jensen, S. S., Gulliver, J., Thysell, E., & Hertel, O. (2021). Comparison of Road Traffic Noise prediction models: CNOSSOS-EU, Nord2000 and TRANEX. Environmental Pollution, 270, 116240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116240.