Aarhus Universitets segl

Atmosfæriske Emissioner

Arbejdsområder

Gruppen Atmosfæriske Emissioner udfører forskning og rådgivning, der overordnet relaterer sig til udledning af forurening (luftforurening og drivhusgasser) til atmosfæren. Gruppen er ansvarlig for de officielle danske opgørelser af udledninger til atmosfæren (emissionsopgørelser) og rapportering til EU og FN, som en del af Danmarks internationale forpligtigelser. Emissionsopgørelserne dækker alle menneskeskabte udledninger og dækker alle sektorer og samlet 31 forureningskomponenter. Gruppen er desuden ansvarlig for geografisk fordeling samt fremskrivning af udledninger. Arbejdet med emissionsopgørelser understøttes af deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter, hvor resultaterne anvendes, og der samtidig foretages forbedringer af emissionsopgørelserne.

Udledningsmodeller

Gruppen udvikler og anvender udledningsmodeller for alle sektorer og forureningskomponenter med undtagelse af udledninger/optag i skov samt udledningen af fluorholdige gasser. Opgørelserne dækker hovedsektorerne: stationær forbrænding (kraftværker, fjernvarmeværker, brændeovne, etc.), mobil forbrænding (vejtransport, søfart, landbrugsmaskiner, etc.), olie/gas sektoren, industrielle processer, landbrug, arealanvendelse og affaldsbehandling. De danske emissionsopgørelser følger internationalt vedtagne retningslinjer under FN’s klimakonvention (UNFCCC) og FN’s konvention om langtrækkende grænseoverskridende luftforurening (UNECE CLRTAP), samt de tekniske retningslinjer udarbejdet af FN’s klimapanel (IPCC) og det Europæiske overvågnings- og evalueringsprogram (EMEP).

Emissionsopgørelserne dækker generelt perioden 1990 og fremefter, men for enkelte forureningskomponenter går tidsserien tilbage til 1980 eller 1985.

Som et led i de internationale forpligtigelser, gennemgår de danske opgørelser årligt en revision af internationale eksperter udpeget af enten FN eller EU Kommissionen. Resultaterne af disse revisioner offentliggøres, og resultaterne anvendes til at sikre den fortsatte forbedring af emissionsopgørelserne.

Geografisk fordeling af udledninger

På baggrund af emissionsopgørelserne foretages en geografisk fordeling af udledningerne. Til dette formål er der i gruppen udviklet en model (SPREAD), der anvendes til at fordele udledningerne geografisk med en opløsning på 1 km x 1 km fra 1990 til det seneste historiske år. Den høje opløsning og den lange tidsserie er valgt for at sikre det bedst mulige input til de atmosfæriske modeller i sektionen.

Udover SPREAD modellen, er der også udarbejdet en model, der fordeler ammoniakemissionen fra landbrug på 100 m x 100 m, som input til beregninger af deposition til følsomme naturområder.

Fremskrivningsmodeller

Gruppen er ansvarlig for at udarbejde de officielle danske fremskrivninger for både luftforurening og drivhusgasser. Fremskrivningsmodellerne er udviklet, så de er konsistente med emissionsopgørelserne. Derved sikres det, at fremskrivningerne kan bruges som styringsredskab i forbindelse med at vurdere fremgangen i forhold til at nå de vedtagne reduktionsmål.

Internationale revisioner

Gruppen bidrager i stort omfang til internationale revisioner af andre landes emissionsopgørelser og fremskrivninger. Eksperter bidrager årligt til revisioner i både FN og EU regi. Eksperter inden for gruppen dækker alle sektorer med én eller flere eksperter med undtagelse af arealanvendelse.

For flere oplysninger, se emissionsgruppens hjemmeside