Aarhus Universitets segl

Forurenet jord og grundvand

Udtagning af grundvandsprøver til måling af pesticid-nedbrydende bakterier

Jorden indeholder mange bakterie- og svampearter og de udfører mange processer, der er helt nødvendige for at jordens økosystem fungerer optimalt – såkaldte økosystemtjenester. Det kan fx være nedbrydning af planterester, så der mobiliseres de nærtingsstoffer som planterne har brug for. Men mikroorganismer spiller også en uhyre vigtig rolle ved at nedbryde giftige stoffer i jord og grundvand.

Udledning af miljøfremmede forureningsstoffer, fra især landbrug og industrier, giver store problemer i vores miljø og Danske Regioner bruger mange ressourcer på oprensning af forurenet jord og afværgepumpning af grundvand. Nedbrydningen af de fleste typer af forureningsstoffer involverer aktivitet af mikroorganismer.

På Institut for Miljøvidenskab forskes der i metoder til at følge de mikroorganismer og processer, der nedbryder pesticider, klorerede opløsningsmidler og hormonforstyrrende stoffer. Der er også fokus på, hvordan giftige stoffer påvirker jordens mikroorganismer og dermed de vigtige økosystemtjenester, de er ansvarlige for.

Fokusområder:

  • Monitoreret Natural Attenuation – en metode til at måle om jordens mikroorganismer aktivt nedbryder forureningsstoffer (fx pesticider og klorerede solventer).
  • Aerob oprensning af vinylklorid i oppumpet grundvand i BioGAC filtre (aktivt kul med biofilm).
  • Herbiciders (glyfosat) effekt på omsætningen af rodbiomasse og rhizofærens mikroflora.
  • Tungmetallers effekter på jordens mikroflora.