Aarhus Universitets segl

Depositionsberegninger for svovl og kvælstof - baggrundsinformation

Hvert år foretages beregninger for deposition (nedfald) af kvælstof og svovl til de danske farvandsområder samt til danske landområder.

Siden her giver adgang til kort og tabeller med beregningsresultater. Du finder beregningsresultater, der dækker hele Danmark. Endvidere findes detaljerede beregningsresultater for udvalgte naturområder.

Resultaterne indgår i nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA). 


Om beregninger af deposition

Depositionen (nedfald) af kvælstof og svovl beregnes i forbindelse med luftovervågningen i Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

Den nyeste rapport om depositionsberegninger vedrører resultatet for året 2016. Se rapporten eller sammenfatningen: 

Atmosfærisk deposition 2016. NOVANA  Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L., Geels, C., Nielsen, I. E., & Poulsen, M. B., 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 67s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 264.
Sammenfatning | Rapporten

Rapporten giver information om baggrund og metode til beregning af deposition, og den giver foklaring om kilder til deposition, den danske andel, betydningen af deposition, usikkerheder, samt om udviklingstendenser.

Der er rapporter fra en længere årrække tilbage. De har også titlen "Atmosfærisk deposition..." og kan findes blandt AU's udgivelser.

Beregningerne er siden 2004 foretaget ved hjælp af DMUs luftforureningsmodel, DEHM, der har afløst den tidligere anvendte model, ACDEP (som blev benyttet til og med 2003). DEHM giver en bedre beskrivelse af de fysiske og kemiske processer i atmosfæren, og den giver bedre overensstemmelse med målinger fra danske målestationer end den tidligere anvendte model. Konsekvenser af dette skift af model er grundigt beskrevet i rapporten: T. Ellermann m.fl., Atmosfærisk deposition 2004, NOVANA, Faglig rapport fra DMU nr. 555 (2005). 


Vælg mellem to grupper af beregningsresultater:

 


Figuren herunder viser kvælstofdepositionen i Danmark. Klik på figuren for at se en større udgave med forklaring.