Aarhus Universitets segl

Temarapporter om luftforurening

Nedennævnte rapporter drejer sig om luftforurening.

Du kan også vælge at se en liste over samtlige DMU's (nu DCE's) temarapporter.

Temarapporter er skrevet på letforståeligt dansk og henvender sig til alle, der er interesseret i miljø og natur. Serien er udformet, så den kan bruges i undervisningen i folkeskolens ældste klasser og i gymnasiet.

37. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Pressemeddelelse     |     pdf (1.927 KB)

Af Af Jørgen Brandt, Ole Hertel og Jes Fenger, 2001. 56 sider, kr. 50,-

Rapporten fortæller i pædagogisk form hvordan forskerne bruger modeller til at beskrive hvordan luftforurening spredes fra skorstene og udstødningsrør, omdannes i luften og til sidst afsættes til havs eller på landjorden. Modellerne har en lang række praktiske anvendelser lige fra den lokale 3-døgns udsigt for luftforurening til modeller for hele den nordlige halvkugle.

31. CO2 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget?     |    pdf (1.321 KB)

Af Jes Fenger. 2000. 40 sider, kr. 40,-

Tidens måske alvorligste miljøproblem er den forøgede drivhuseffekt og den deraf følgende risiko for globale klimaændringer. Denne rapport forsøger i overskuelig form at beskrive kulstoffets globale kredsløb.

29. Hvor kommer luftforureningen fra? -fakta om kilder, stoffer og udvikling    |    pdf (914 KB)

Af Jytte Boll Illerup, Morten Winther, Erik Lyck & Jes Fenger. 1999. 32 sider, kr. 40,-

Rapporten fortæller om de danske udslip, der bidrager til at gøre nedbøren sur og overgødske vores natur, som indgår i fotokemisk luftforurening, ændrer klimaet og nedbryder ozonlaget.

16. Luftkvalitet i danske byer    |    pdf (7.121 KB)

Af Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz, Steen Solvang Jensen og Kåre Kemp. 1997. 64 sider, kr. 90-.

Luftkvaliteten i de danske byer er generelt ret god i forhold til mange andre lande. Alligevel kan det blive en stor udfordring for Danmark at leve op til de planlagte EU- grænseværdier for luftforurening. Det er især luftens indhold af partikler og kvælstofdioxid som er sundhedsmæssigt betænkelige.

11.  En atmosfære med voksende problemer. Luftforureningens historie.    |    pdf (7.346 KB)

Af Jes Fenger. 1997. 64 sider, kr. 90,-

Mennesket har altid forurenet luften, men omfanget og konsekvenserne er vokset. Mens luftforureningen tidligere var et lokalt "her og nu" problem er det i dag vokset til et problem af globale dimensioner. Efterhånden som de enkelte miljøproblemer er vokset i omfang er de blevet tættere koblet til hinanden. Dermed er det også blevet mere kompliceret at begrænse luftforureningen.

7. Naturens tålegrænser for luftforurening    |    pdf (5.308 KB)

Af Morten Strandberg og Lisbeth Mortensen. 1996. 40 sider, kr. 60,-.

Begrebet "tålegrænser" er blevet en væsentlig del af grundlaget for bestræbelserne på at beskytte naturen mod uønskede effekter af luftforurening. I Danmark er ammoniak fra husdyrgødning den største trussel mod bl.a. højmoser og heder. Rapporten fortæller hvad man gør i Danmark og internationalt for at beskytte naturen mod luftforurening.

3. Ozon som luftforurening    |    pdf (6.879 KB)

Af Jes Fenger. 1995. 48 sider, kr. 80,-,

Ved jordoverfladen har ozon en række skadelige virkninger såvel på menneskeligt velbefindende og helbred, som på vilde planter og landbrugsafgrøder. Bl.a. synes ozonforurening at være medvirkende årsag til den såkaldte "skovdød". Der udfoldes derfor store bestræbelser for at begrænse denne grænseoverskridende forurening. Rapporten forsøger i overskuelig form at gøre rede for sammenhængen mellem ozon og andre luftforureninger, og for hvad vi kan gøre for at bekæmpe ozonforureningen.

2. Luftforurening i danske byer    - |    pdf (4.765 KB)

Af Kåre Kemp og Finn Palmgren Jensen. 1994. 41 sider, kr. 100,-.

Måling af luftforurening foretages for at undersøge om koncentrationen af giftige stoffer overskrider det tilladelige og for at dokumentere om de indførte foranstaltninger virker efter hensigten. Rapporten indeholder hovedresultater fra de danske målinger af luftforurening og forklarer ved brug af figurer og fotos om bl.a. måleprogrammer, kilder, smogvarsling og effekter og grænseværdier.