Du er her: AU » Om AU » Institut for Miljøvidenskab » Videnudveksling og rådgivning » Luftforurening

Luftforurening

Direkte adresse til denne webside: envs.au.dk/luft

Foto: Lise Balsby, Aarhus Universitet

Forureningen med ultrafine partikler i byerne og nedfaldet af kvælstof i vores natur- og havområder er blandt de mest aktuelle luftforureningsproblemer i Danmark. På globalt plan er det alvorligste problem udslippet af CO2 (kuldioxid) og andre såkaldte drivhusgasser, som kan medvirke til at opvarme hele kloden.

Her (via menuen til venstre) kan du kan f.eks. se hvordan luftforureningen er lige nu, se hvordan luftforureningen forventes at blive de kommende dage, finde information om Danmarks officielle opgørelser af emissioner (udslip) til luften, læse om luftforureningsmodeller og meget mere. Brug menuen til venstre som indgang til vore mange sider om luftforurening.

Aarhus Universitets indsats

Vi måler luftforureningen i Danmark og i Grønland. Vi arbejder med matematiske modeller som kan beskrive hvordan luftforureningen transporteres, omdannes og afsættes. Modellerne går i detaljeringsgrad fra den lokale forurening i en gade, over det landsdækkende til den globale luftforurening. Vi varetager opgørelser af emissioner i forhold til de internationale konventioner - Klimakonventionen og Genevekonventionen om langtransporteret luftforurening - samt EU.

Vi har gennem en længere årrække udviklet en særlig ekspertise i at kombinere målinger og modelberegninger for at beskrive og vurdere luftforureningens betydning og påvirkninger af mennesker og natur.

Myndighedsbetjening og rådgivning

Foto: Lise Balsby, Aarhus Universitet

Institut for Miljøvidenskab har siden 1970’erne arbejdet med kortlægning af luftkvalitet i Danmark, Grønland, Arktis samt en lang række andre lande. Instituttet er ansvarlig for planlægning og udførelse af de nationale overvågningsprogrammer, som retter sig mod kortlægning af luftkvalitet i Danmark og Arktisk. Overvågningen i Danmark udføres som en del af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur. Via denne overvågning varetages Danmarks internationale overvågningsforpligtelser (EU og Geneve- konventionen om grænseoverskridende luftforurening) samt nationale behov for overvågning af luftkvalitet. Overvågning af luftkvalitet i Arktis udføres som en del af det Arktiske Monitorerings og Assessment Program (AMAP)

Institut for Miljøvidenskab anvender en kombination af målinger og modelberegninger til at kortlægge luftkvaliteten i et givet område. Overvågningen er forskningsbaseret og så vidt muligt procesorienteret, så der ikke alene indsamles information om luftkvaliteten men også opnås information om de processer, som styrer luftkvaliteten (udledningerne, kemiske og fysiske omdannelser, afsætning, meteorologi m.m.). Overvågningen er endvidere langsigtet, således at instituttet i dag har fået etableret værdifulde tidsserier over udviklingstendenserne for de vigtigste luftforureningskomponenter. Instituttets laboratorier og metoder er akkrediterede.

Overvågningsprogrammerne omfatter målinger og modelberegninger af de vigtigste luftforureningskomponenter i relation til sundhed (partikler, ozon, PAH, tungmetaller, NO2, SO2, CO m.m.). Endvidere overvågnes luftkvalitet og atmosfærisk afsætning af de komponenter, som påvirker natur og vandmiljø (ammoniak, svovl, tungmetaller, pesticider, ozon m.m.).

Udover de langsigtede overvågningsprogrammer udfører instituttet også en lang række rådgivningsprojekter, hvor luftkvalitet og atmosfærisk afsætning undersøges i relation til mere specifikke problemstillinger.

Eksempler

Publikationer

En oversigt over DCE's publikationer om luftkvalitet kan findes her.

Kunder/opdragsgivere

De væsentligste kunder er de nationale myndigheder, men der er også lavet større opgaver for fx Københavns Lufthavns A/S.

Kontaktperson