Aarhus Universitets segl

WOODUSE – Brændeovn, bruger og miljø

Brændeovne er en populær type vedvarende energi. Desværre kan røgen give problemer – både med naboen og luftkvalitet i nærområdet.

I projektet WOODUSE er fire forskningsinstitutioner gået sammen om at undersøge samspillet mellem brændeovn, bruger og miljø. Projektet dækker emnet meget bredt, fra samfundspåvirkninger over udslip og ude/inde-koncentrationer til undersøgelse af helbredseffekter og muligheder for at mindske forureningen.

Projektet blev gennemført i perioden 2006-2009. Udgivelse af publikationer med resultater fra projektet er sket undervejs og fortsætter stadig. De deltagende institutioner i projektet har været Danmarks Miljøundersøgelser (nu DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi) ved Aarhus Universitet, Det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet (Institut for Folkesundhedsvidenskab) samt Danmark Tekniske Universitet (Center for Indeklima og Energi).

Indhold i Wooduse-projektet

Sociologiske og økonomiske faktorer af betydning for valg af brændeovn er undersøgt - bl.a. gennem interviews - for at klarlægge hvordan man kan påvirke folk til at fyre rigtigt eller købe en mere miljøvenlig brændeovn. Resultatet af disse undersøgelser er beskrevet i en DMU-rapport fra juni 2008 (se nedenstående liste - Petersen og Martinsen).

Der er udviklet en metode til en ny, geografisk kortlægning af udslip fra brændeovne i Danmark (se publikationerne fra Jensen i nedenstående liste).

Der er udført et case-studie med målinger af en brænderøgs-indikator (sod) indenfor og udenfor i huse med og uden brændeovn (se rapporten Brændefyrings bidrag til luftforurening af Olesen et al. samt notat af Toftum).

Der er gennemført en omfattende målekampagne i Slagslunde (se næste afsnit) for at belyse brændeovnes indvirkning på luftkvaliteten.

Endvidere er helbredseffekter af partikler fra brænderøg undersøgt, især af forskere fra Københavns Universitet (se publikationerne af Danielsen et al. i listen herunder). En af artiklerne vakte en del presseopmærksomhed i februar 2011, men pressens omtale afspejlede langt fra altid artiklens reelle indhold. En sober sammenfatning af denne artikel findes på videnskab.dk: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/braenderog-er-mindre-skadelig-end-bilos

Målekampagne i Slagslunde

I december 2006 - marts 2007 foregik en målekampagne i Slagslunde. Der blev målt luftforurening, og borgere med brændeovn blev bedt om løbende at udfylde et spørgeskema om deres brændeforbrug.

 

Det har ført til, at brændeovnes bidrag til luftforurening er blevet kortlagt med en hidtil uset detaljeringsgrad. Der foreligger 3 rapporter baseret på resultaterne af Slagslunde-målingerne.

Disse rapporter har fået en del presseomtale - se Presseomtale af brænderøgsrapporter - uddybning.

Der er også adgang til rapporterne fra listen herunder.   

Den mest centrale af de tre rapporter er "Brændefyrings bidrag til luftforurening" af Olesen et al.

Denne rapport er tænkt som et nyttigt baggrundsdokument i brændefyringsdebatten. Den redegør for udvalgte resultater fra forskningsprojektet WOODUSE. Samtidig sammenfatter den en del af den tilgængelige viden omkring forurening fra brændeovne i Danmark for at bidrage til at mindske nogle af de uklarheder, der kan give anledning til misforståelser i debatten omkring brændeovnsrøg.  

"Rapporten redegør for nogle resultater fra forskningsprojektet WOODUSE. Rapporten sammenfatter også en del af den tilgængelige viden omkring forurening fra brændefyring i Danmark, for at bidrage til at mindske nogle af de uklarheder, der kan give anledning til misforståelser i debatten omkring brændeovnsrøg. Centralt i rapporten står resultater fra en målekampagne i Slagslunde samt tilhørende modelberegninger. Derudover redegør rapporten for en række resultater fra danske samt udenlandske undersøgelser."

 

Der er mere information om Slagslunde-målekampagnen her.

Publikationer

Der foreligger p.t. følgende resultater, der helt eller delvis er baseret på arbejde under Wooduse projektet. Listen er ordnet alfabetisk efter forfatter.

Danielsen PH, Bräuner EV, Barregard L, Sällsten G, Wallin M, Olinski R, Rozalski R, Møller P, Loft S. (2008); Oxidatively damaged DNA and its repair after experimental exposure to wood smoke in healthy humans. Mutation Res 642: 37-42.

Danielsen PH, Loft S, Kocbach A, Schwarze PE, Møller P. (2009): Oxidative damage to DNA and repair induced by Norwegian wood smoke particles in human A549 and THP-1 cell lines. Mutation Res 674: 116-122.

Danielsen, P.H., Loft, S., Jacobsen, N.R., Jensen, K.A., Autrup, H., Ravanat, J.-L., Wallin, H., Møller, P. (2010): Oxidative stress, inflammation, and DNA damage in rats after intratracheal instillation or oral exposure to ambient air and wood smoke particulate matter. Toxicological Sciences, 118 (2), art. no. kfq290, pp. 574-585.

Danielsen PH, Møller P, Jensen KA, Sharma AK, Wallin H, Bossi R., Autrup H, Mølhave L, Ravenat J-L, Bried JJ,de Kok TM, Loft S (2011): Oxidative Stress, DNA Damage, and Inflammation Induced by Ambient Air and Wood Smoke Particulate Matter in Human A549 and THP-1 Cell Lines.
Chemical Research in Toxicology. DOI: 10.1021/tx100407m, http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/tx100407m 
Er omtalt på videnskab.dk, http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/braenderog-er-mindre-skadelig-end-bilos

Illerup, J.B., Henriksen, T.C., Lundhede, T., van Breugel, C. & Jensen, N.Z. (2007): Brændeovne og små kedler - partikelemissioner og reduktionstiltag. Miljøstyrelsen. - Miljøprojekt 1164: 46 s. (elektronisk).
Internet udgave 

Jensen, M.T. & Hansen, H.S.: Spatial Modelling of Emissions from Residential Wood Combustion. ScanGIS' 2007, The 11th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Science, Ås, Norway, 5-7 September 2007.
Internet udgave

Jensen, M.T. 2007: GIS til kortlægning af luftforurening fra brændeovne og små brændefyr. - Geoforum Perspektiv. Tidsskrift for geografisk information 2007(12): 21-25.

Jensen, M.T. & Martinsen, L. (2007): Luftforurening fra brændeovne. Kortlægning og værdisætning af luftforurening fra brændeovne. Poster præsenteret på Forskningens døgn 2007, Stændertorvet i Roskilde, Roskilde, Danmark, 27-28 april 2007. Internet udgave 

Olesen, H.R., Wåhlin, P., Illerup, J.B., Bossi, R., Jensen, S.S. (2012): Characteristics of residential wood combustion - results from a Danish case study. Extended abstract. Presented at 8th International Conference on Air Quality - Science and Application. Athens, 19-23 March 2012.
http://www2.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/Docs/AQ12_Residential_Wood_Combustion.pdf

Olesen, H.R., Wåhlin, P., Illerup, J.B. (2010): Brændefyrings bidrag til luftforurening. Nogle resultater fra projektet WOODUSE. Danmarks Miljøundersøgelser, AU. Faglig rapport fra DMU nr. 779. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (1,54 MB).

Olesen, H.R., Jensen, S.S, Stubkjær, J. (2010): Brug af brændeovne i Slagslunde. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse inden for projektet WOODUSE. Danmarks Miljøundersøgelser, AU. Arbejdsrapport fra DMU nr. 260. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,79 MB)..

Palmgren, F. (redaktør; 2009): Luftforurening med partikler – et sundhedsproblem. Forlaget Hovedland 2009. 111 s. Omtale

Petersen, L.K (2008): Autonomy and Proximity in Household Heating Practices: the Case of Wood-Burning Stoves. J. Environmental Policy & Planning, Vol 10, Issue 4 Dec 2008, 423 - 438.

Petersen, L.K. & Martinsen, L. (2008): Brændefyring i hjemmet - praksis, holdninger og regulering. Faglig rapport fra DMU nr. 668. 51 sider. Summary | Hele rapporten i pdf-format (591 kB)

Stubkjær, J.F., P. Wåhlin, H.R. Olesen, M. Ketzel, R. Bossi and M. Glasius: Air pollution from domestic wood combustion. Poster til NOSA symposium, 2007. Internet udgave

Stubkjær, J.: Luftforurening fra brændeovne. Poster udarbejdet til Forskningens døgn, 2007. Internet udgave

Toftum, J. (2010): Air pollution from residential wood combustion in a Danish village. Indoor-outdoor measurements. International Centre for Indoor Environment and Energy. Department of Civil Engineering. Technical University of Denmark. 18 pp. www.ie.dtu.dk/pubs 

Wåhlin, P., Olesen, H.R., Rossi, B., Stubkjær, J. (2010): Air pollution from residential wood combustion in a Danish village. Measuring campaign and results. Danmarks Miljøundersøgelser, AU. Faglig rapport fra DMU nr. 777. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (2,21 MB).

 

Kontakt:

Seniorrådgiver Helge Rørdam Olesen, hro@dmu.dk, 4630 1151


Se også:

 

 


December 2006: Der opsættes meteorologisk målemast ved Slagslunde.

Meteorologisk målemast ved Slagslunde