Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økoindustriel systemanalyse (EISA)

Det moderne samfund er karakteriseret ved et øget pres på naturressourcerne. Dette skyldes blandt andet den globale befolkningstilvækst og den medfølgende efterspørgsel på fødevarer, og andre goder og tjenester, som fører til et stigende niveau af produktion og konsumption. Herudover bygger produktionssystemerne ofte på ineffektive ressourcestrømme som leder til affaldsproblemer og miljømæssig degradering.  

Forskningsenheden for økoindustrielle analyser fokuserer på at undersøge den miljømæssige bæredygtighed af samfundets aktiviteter på forskellige skalaer, og på tværs af sektorer. Specifikt søges der svar på hvordan vi undgår nedbrydning af miljø og natur ved at lukke ressourcestrømme, og ved at hindre klimaændrende emissioner. Analyser og metoder til at øge ressourceeffektivitet og cirkularitet af ressourcestrømme, samt til at udføre risikoanalyser og miljøvurderinger udvikles, herunder gennem videreudvikling af netværksanalyser og udvidet LCA.

Forskningen i EISA bygger på følgende hypoteser:

  1. Bæredygtigt forbrug af ressourcer i fremtidens humane systemer kan opnås ved at skabe incitamenter til at sænke ressourceudtømningen (dvs. ved genoprettelse og vedligeholdelse af økosystem tjenester), ved at øge genanvendelsen af fornyelige og ikke-fornyelige ressourcer og ved at optimere og reducere transporten af varer og mennesker.
  2. Anvendelsen af et systemperspektiv tillader analyse og identifikation af kritiske ressourcestrømme og risici for økosystemer og human sundhed, og tilvejebringer videnskabelige bidrag til forbedret forvaltning af naturressourcer og affald, regulering af produktionssystemer, affaldsbortskaffelse og transport på relevante skaler, samt rumlig planlægning.  

EISA vil bidrage til udviklingen af design-orienterede, inter-industrielle strategier for ressourceforvaltning på et lokalt niveau, ved at lægge vægt på at undersøge hvordan affaldsprodukter kan undgås og genanvendelse forbedres. Formålet er at understøtte udviklingen af modne industrielle systemer, som bygger på cirkulære mønstre i deres ressourceforbrug.

Videnskabelige udfordringer er knyttet til definition og afgræsning af bæredygtige øko-industrielle ressourcestrømme på relevante skaler. Herudover er der behov for at undersøge ændringer i påvirkningen på miljøet som følge af ændringer i ressourcestrømme, samt udviklingen af pålidelige og teoretisk konsistente indikatorer for økoindustrielle systemers påvirkning på miljøet. Herudover er det vigtigt at undersøge hvordan industrier kan levere miljømæssig genopretning som en service til samfundet, igennem tilvejebringelse af nye og forbedrede ressourcestrømme, herunder i tid og rum (energi, materialer og forureningskomponenter).

Forskningsaktiviteterne adresserer et samfundsmæssigt fokus på stigende ressourceknaphed og miljødegradering; disse forhold er tæt forbundne, men undersøges ofte i separate akademiske discipliner og litteratur. Forskningsenheden understøtter den europæiske og nationale strategisk politiske dagsorden vedrørende øget effektivitet I udnyttelsen og genanvendelsen af naturressourcerne, gennem miljøvurdering af grønne teknologier på alle niveauer (fra husholdning til globalt plan). Herved bidrages også til at udvikle ny viden og metoder til understøttelse af instituttets rådgivning vedrørende emissionsopgørelser.  

 Publikationer: