Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Værktøjer til analyse af komplekse systemer

Forskningsaktiviteterne vedrører bekymringerne for miljøpåvirkninger, såsom overskydende frigivelse af drivhusgasemissioner, med hensyn til klimaforandringer, eutrofiering, menneskelig toksicitet osv. Af biosystemer samt den potentielle risiko for ophobning af uønskede mikroforurenende stoffer , såsom kadmium i biogødning. Vi undersøger disse bekymringer ved hjælp af avancerede værktøjer og systemisk metodisk tilgang til cirkulære biosystemer for at sikre optimal miljøydelse og sikker produktion af biobaserede materialer fra sekundære ressourcer (såsom madaffald og tang).

Life Cycle Assessment (LCA) (eller vugge-til-vugge-analyse) er en standardiseret metode, der i vid udstrækning anvendes til kvantificering af miljøpåvirkningerne relateret til produkter og tjenester. I overensstemmelse hermed bruges det sammen med  Material Flow Analysis (MFA) og  Substance flow analysis (SFA). , som kortlægger materialerne i makro (madaffald) og mikroskala (eks. cadmium). LCA kan kombineres med input-output data og bruges som hybrid LCA værktøj.

Environmentally extended multi-regional input-output (EEMRIO) modeller er en top-down biofysisk eller økonomisk model til at gennemføre omfattende miljøkonsekvensvurderinger, såsom evaluering af kulstof, jord og vand nedfældet i handlede / forbrugte produkter (bio- eller fossil -baserede produkter) uanset hvor de blev produceret i verden.

Hybrid-LCA-models er bygget ud fra at integrere procesbaserede LCA-data inden for rammerne af input-output-modeller for at øge produkt- og brancheniveaudetaljer, der ofte mangler i de fleste IO-modeller. De er bedre egnede til vurdering af miljøpåvirkninger af fysiske strømme i økonomien. De er også anvendelige til scenariebaserede analyser, der undersøger potentialerne for bæredygtige lokale og globale værdikæder for sikre og sunde biobaserede økonomier.

Impact Pathway Approach (IPA) er en bottom-up-tilgang, hvor miljømæssige fordele og omkostninger estimeres ved at følge stien fra kildeemissioner via kvalitetsændringer af luft, jord og vand til fysiske påvirkninger, før de udtrykkes i økonomiske fordele og omkostninger.

Ecological Network Analysis (ENA) er en systemorienteret metode til undersøgelse af systeminteraktioner, herunder struktur, funktion og dynamik af økologiske systemer og egenskaber, der ellers ikke fremgår af de direkte observationer.

STELLA (forkortelse af Systems Thinking, Experimental Learning Laboratory with Animation; også markedsført som iThink) bruger inputværdier for lagre, strømme og konvertere (funktioner) og repræsenterer systemet i grafisk eller tabelform.

Production and consumption based accounting , der adskiller miljøvurderingen på produktionsniveau (f.eks. Emissioner fra produktion i Danmark) og på forbrugsniveau (såsom indlejret emission i Danmarks forbrug, som inkluderer nødvendig produktion i handel fra udlandet).

Life-cycle costing (LCC) inkluderer alle omkostninger, der opstår i løbet af produktets eller tjenestens levetid, såsom købspris, driftsomkostninger, kapitalomkostninger, levetidsomkostninger og restværdi. Det kan også omfatte udgifter til eksternaliteter (som f.eks. Drivhusudslip).

Environmental Cost benefit analysis (CBA) er den økonomiske evaluering af politikker og projekter, der har et bevidst mål om miljøforbedring eller iværksætter handlinger, der kan påvirke miljøet som en indirekte konsekvens.

Multicriteria decision support undersøger forbindelserne mellem socioøkonomiske og kulturelle aspekter. Et særligt fokus er at forstå de eksisterende styringsrammer for organisk affald i Europa med fokus på introduktion af innovative decentrale systemer. Et efterfølgende mål er at udforske de lovgivningsmæssige barrierer for introduktion af ny teknologi i bioaffaldssektoren og evaluere behovet for alternative politiske instrumenter, økonomiske værktøjer og styringssystemer til støtte for omdannelsen af ​​nuværende systemer til det decentrale bioaffald styringssystem.

For yderligere information, se venligst Værktøjer til kompleks systemanalyse https://prezi.com/view/TLauSRmL9BWLD4Rgvr2i/