Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågning af det arktiske miljø (AMAP)

AMAP har eksisteret siden 1991 og er en af seks arbejdsgrupper under Arktisk Råd. Rådet er et mellemstatsligt organ, der forsøger at samarbejde om de udfordringer, de arktiske egne står overfor mht. miljø, sociale forhold og økonomi.

AMAPs opgave er blandt andet at overvåge og vurdere, hvordan det står til med forureningen og klimaforandringerne i det arktiske område. De skal råde og vejlede politiker og embedsmænd samt producere dokumentation for udviklingen i forurenende stoffer og klimaændringer i det arktiske område. (Link til AMAPs hjemmeside:  https://www.amap.no/)

AMAP Core er er et overvågningsprogram i det Arktiske, som har eksisteret siden 1994. Formålet med programmet er at overvåge koncentrationer af langtransporterede forurenende stoffer i grønlandske dyr for bla. at vurdere de tidsmæssige trends i koncentrationsniveauer. Programmet inkluderer også screeningsundersøgelser af nye problematiske kemikalier i udvalgte prøver herunder retrospektive undersøgelser af disse forbindelser. Et specielt fokus er på overvågning af tidsmæssige trend af effekter og biomarkører i isbjørne som er en af de arktiske arter, hvor der ses den største belastning fra forurenende stoffer.

Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience har i tæt samarbejde gennem årene leveret væsentlige bidrag til Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP), specielt AMAP Core. Indenfor AMAP CORE moniterer instituttet en række forurenende stoffer såsom PCB, bromerede flammehæmmere, perflourede stoffer, ”gamle”chlorerede pesticider, såsom DDT samt Kviksølv. Endvidere har vi stor fokus på udvikling af screeningsundersøgelser af nye problematiske kemikalier i det arktiske.

Instituttet spiller ligeledes en ledende rolle i AMAP POP internationale ekspertgruppe, hvor vi blandt andet bidrager til AMAP assessment rapporterne, som samler og fagligt vurderer de resultater der kommer ud af moniteringerne af både traditionelle og nye forurenende stoffer. (link til AMAP assessment rapporter: www.amap.no/about/the-amap-programme/amap-assessment-reports)