Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ressourcestrømme i en Cirkulær Økonomi

- Ressourcestrømme i en cirkulær økonomi: et forskningsområde i fokus ved Institut for Miljøvidenskab (et "strategisk vækstområde", SGA)

Ressourcestrømme i en cirkulær økonomi

Knaphed på ressourcer er en udfordring for den fremtidige produktion. I takt med at ressourcerne bliver mindre, er det stadig mere værdifuldt at cirkulere dem i økonomien. Parallelt med den stigende knaphed på ressourcer er der stigende fokus på rent vand, jord og luft, sunde fødevarer og forbrugsvarer, som borgere i hele verden forlanger.

Recirkulere strømmen af ressourcer giver muligheder og udfordringer. Med system og teknologisk innovation kan samfundet beholde en større del af ressourcerne i lukkede kredsløb og dermed reducere skadelige miljøpåvirkninger. Kontaminanter kan dog også akkumulere i restprodukterne og dermed øge risiciene langs den biologiske økonomiske værdikæde.

Anvendelse af nye typer råmaterialer afledt af de nuværende produktionsrester giver et stort potentiale for at forbedre ressourceeffektiviteten. F. eks. kan restprodukter fra landbrugsproduktion tjene energisektoren (f. eks. biogas), der producerer både energi-og plantenæringsstoffer, da gødning eller biprodukter fra skovbrugssektoren kan anvendes som jordbunds ændringer i landbruget.

Forskningsbehov

For at skabe en bæredygtig produktion baseret på cirkulationen af ressource strømmene er der behov for en tværfaglig forskningsindsats inden for følgende områder:

  • Støtte udviklingen af (BIO) teknologiske metoder til omdannelse af biprodukter, affaldsmaterialer og kasserede produkter til nye materialer eller produkter af bedre kvalitet
  • Udvikle beslutnings støtteordninger, der understøtter udvælgelsen af investeringer i miljømæssigt bæredygtige teknologier.
  • Undersøge potentialet for at integrere politikker om affald, vand, natur, energi, herunder potentialet for at udnytte blå og grønne ressourcestrømme til bio-raffinaderi systemer.
  • Udvikle bæredygtige cirkulære ressource-og økosystem forvaltningsmodeller, der sikrer vedvarende (biobaseret) produktion.

Eksempler på nylige og igangværende projekter

Publikationer

Ressourceflow i en cirkulær økonomi - publikationer inden for forskningsområdet.

Klik for at udvide publikationslisten