Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljø og energi

Myndighedsbetjening og rådgivning fra Institut for Miljøvidenskab

 

Samfundets langsigtede mål om at få en 100 % fossilfri energiforsyning i 2050 kræver en radikal omstilling af anvendte energikilder, energisystemer og energiforbrug.

For at forstå og vurdere ressource- og miljømæssige konsekvenser af denne historiske omstilling, og for at forstå hvordan denne omstilling kan ske kræves tværfaglige kompetencer inden for mange områder såsom energi, miljø, sundhed, økonomi, sociologi og policy-analyse.

Institut for Miljøvidenskab har stærke kompetencer inden for ovenstående områder og yder rådgivning inden for følgende hovedemner:

Potentialer for vedvarende energi
Rådgivning ydes om energipotentialer fra biomasse til energiformål og deres konsekvenser for energieffektivitet og CO2-fortrængning samt landbrugets arealanvendelse, landskabet, jordkvalitet, kulstofregnskab og biodiversitet. Der ydes endvidere rådgivning inden for vedvarende energipotentialer for mikro-energianlæg til bygninger som solceller, små vindmøller, varmepumper mv. baseret på registerdata og GIS-analyser samt brugernes sociale accept af energiteknologierne.

Miljø- og velfærdsøkonomiske konsekvenser af energi- og transportsystemer
Rådgivning ydes om, hvordan fremtidens energi- og transportsystemer vil påvirke miljø, klima og sundhed, samt de tilhørende velfærdsøkonomiske omkostninger, og hvordan negative påvirkninger kan minimeres gennem valg af teknologi, regulering og viden om adfærd. Rådgivningen kan belyse energieffektivitet, miljøpåvirkninger, fordele og ulemper ved de forskellige energiteknologier vurderet ved livscyklusanalyser mv. Transportsektoren udgør en særlig udfordring, da den næsten udelukkende er baseret på fossile brændsler. Rådgivning ydes om konsekvenser ved overgang til alternative drivmidler som el, biobrændstoffer, biogas og brint.

Samfundsmæssig omstilling til bæredygtig energi
Teknologisk omstilling til bæredygtig energiforsyning vil både påvirke og være betinget af livsstil og praksis for husstande, virksomheder og enkeltpersoner. Rådgivning ydes inden for, hvordan livsstil, vaner, værdier, og normer samt beslutningsprocesser for enkeltpersoner, husholdninger, virksomheder og lokalsamfund påvirker muligheden for og accept af omstilling til en bæredygtig energiforsyning.

Offentlig regulering vil spille en central rolle i omstillingen til bæredygtige energisystemer. Rådgivning ydes om, hvordan offentlig regulering kan skabe overgang fra fossile brændsler til vedvarende energiforsyning og forbrug, og hvordan fx planlægning inden for områder som fysisk planlægning og mobilitetsplanlægning kan fremme denne udvikling.

Rådgivning inden for miljø og energi er understøttet af forskning inden for det Strategiske Vækstområde ”Sustainable Energy and Environment” ved Institut for Miljøvidenskab.

 

Kontaktperson