Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niveauer og tendenser: PAH (polyaromatiske hydrocarboner)

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) er en gruppe organiske forbindelser der emitteres til luften i forbindelse med forbrænding af fossile og naturlige brændsler fx i biler, ved energiproduktion og ved skovbrande. I luften forekommer PAH på to former: dels bundet til partikler og dels i gasform. Formen afhænger af damptrykket for den pågældende PAH og af atmosfærens temperatur.

PAH er kendt som mutagene stoffer, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende for dyr og mennesker. Et af stofferne - benz(a)pyren - har fået særlig opmærksomhed, fordi det kan fremkalde kræft selv i små mængder.

Det totale udslip af PAH i Danmark har været kraftigt stigende frem til 2007 som følge af øget brug af brændeovne og -fyr. Siden er den faldet på grund af skærpede krav til brændefyring.
Derimod er koncentrationen af PAH i trafikerede gader faldet imellem 1994 og 2004, formentlig som følge af forbedrede dieselmotorer.

Regelmæssige målinger af PAH startede først i 2007.

For benz(a)pyren i udeluft er der fastsat en EU-grænseværdi ("målværdi") på 1 nanogram/m3 som årsmiddelværdi.

Tendens vist som grafer
Tendenserne for benz(a)pyren fremgår en figur på siden: 
Læs mere...
  • Du kan finde et overblik over måleresultaterne i de årlige rapporter fra overvågningsprogrammet for luftforurening (Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary). I hver af disse rapporter findes et kapitel om årets måleresultater for PAH, ledsaget af en forklaring. Her kan du finde talværdier - også for andre PAH'er end benz(a)pyren.
    Se websiden Årsrapporter fra måleprogrammerne.
  • En relativt udførlig, men ikke helt up-to-date beskrivelse af forurening med tjærestoffer kan findes i Miljøbiblioteksbogen Tjærestoffer fra 2006. Download bogen Tjærestoffer (pdf-format, 5 MB; åbner i nyt vindue)
  • Oplysninger om det totale danske udslip af PAH finder du på AU's webside med emissionsopgørelser for PAH.