Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niveauer og tendenser : benzen og toluen

Denne side beskriver forurening med benzen og toluen.
Benzen findes i benzin; men kan også dannes i motorer p.gr.a. mangelfuld forbrænding. 
Benzen er kræftfremkaldende og der er derfor fastsat grænseværdier for hvor meget benzen der må være i luften.

Toluen er et opløsningsmiddel.

 

Grænseværdier
Et EU-direktiv fra 2000 fastlægger grænseværdier (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/69/EF af 16. november 2000 om grænseværdier for benzen og carbonmonoxid i luften. EF-Tidende L 313 af 13.12.2000 s.12 )

Der er for benzen fastsat en grænseværdi på 5 µg/m3 målt som årsgennemsnit. 
Grænseværdien er gældende siden 2010.
Se også tabel over grænseværdier.

 

Tendens
Fra slutningen af 1990'erne frem til 2010 er benzenindholdet i benzin blevet nedsat med op til en faktor 10. Indholdet i atmosfæren er faldet tilsvarende.

Tendenserne fremgår af figurer på siden

 

Talværdier for måleresultater

For at finde talværdier for måleresultater har du følgende muligheder:

 

Målemetoder
Benzen og toluen måles med "passiv sampling". D.v.s. at stofferne indsamles på et filter, som er imprægneret så stofferne bindes i filteret. Hver måned analyseres filtrene i AU's laboratorium.

På grund af de relativt lave koncentrationer har metoden fra 2008 erstattet de tidligere anvendte "monitormålinger", som er væsentlig mere tidskrævende, og hvor Benzen måles sammen med Toluen og Xylener med en automatisk monitor (BTX monitor). Resultaterne fra monitorerne registreredes som halvtimesmiddelværdier.

 

On-line måleresultater
On-line måleresultater for benzen og toluen er ikke tilgængelige. 
Hvis du vil vide noget om luftforureningen i den næste dage, så vælg Luftudsigten.