Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialemner i samfundsvidenskabelig miljøforskning

BEMÆRK: Denne side er stadig under udarbejdelse, og der vil således jævnligt blive tilføjet nye specialeforslag.


Parcelhusejerens brug af og forestillinger om haven i forstadslandskabet

Baggrund

Private bolig- og virksomhedsparceller dækker en stor del af bylandskabet og har følgelig en vigtig rolle at spille i bestræbelserne på at løfte en række miljømæssige udfordringer og realisere potentialet for væsentlige økosystemtjenester. Det gælder tilpasning til klimaforandringer og afledning og behandling af vand. Det gælder endvidere storbyområdernes bidrag til beskyttelse og forbedring af biologisk mangfoldighed og muligheden for at udvikle en sammenhængende grøn struktur med såvel biologiske som rekreative og kulturelle kvaliteter.  Spørgsmålet er hvordan forstadsparcellen – dvs. parcelhusgrunden og virksomhedsgrunden inklusiv haver, grønne anlæg og bygninger – indgår i byens natur og landskab, og hvilket potentiale der er for at forstadsparcellen kan indgå i en urban grøn struktur, hvorigennem væsentlige økosystemtjenester bliver varetaget?

Forudsætninger

Kendskab til sociologiske/etnografiske forskningsmetoder.

Kontaktperson: Lars Kjerulf Petersen, lkpe@dmu.dk, tlf. 87 15 85 75.


Transport og mobilitet

Baggrund

I sociologigruppen og i policy analyse gruppen på instituttet er der løbende projekter om transport og mobilitet. I øjeblikket forskes i mobilitet og byudvikling, brugen af alternative brændstoffer samt fremtidens mobilitetssystemer. Ved mobilitet forstås både den fysiske transport af mennesker og gods og den virtuelle, kommunikative eller forestillede mobilitet som sker gennem internettet, mobiltelefoner, e-mails, tv etc. Den hastigt stigende mobilitet, herunder den voksende transport, skaber ikke blot fordele men tillige en række problemer, såsom miljøproblemer, problemer omkring sikkerhed, identitet, social ulighed, fremkommelighed og arealanvendelse. De overordnede spørgsmål lyder: Hvilke drivkræfter ligger der bag det stigende transportforbrug, hvordan udvikler moderne mobilitets-/transportpraksisser sig og hvad betyder udviklingen for det sociale? Hvordan opleves mobilitet og mobilitetens indlejring i moderne byliv? Hvordan indgår mobilitet, forventninger til og forestillinger om mobilitet i transport politik, klimapolitik, bæredygtig byudvikling, spatiale transformationer? Hvordan kan mobilitet ses som et grundlæggende regime for moderne politik og hverdagsliv?

Specialer der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med transport, mobilitet og miljø er velkomne.

Kontaktperson: Anne Jensen, ajen@dmu.dk, tlf. 87 15 86 33.