Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialeemner i miljøkemi og toksikologi

BEMÆRK: Denne side er stadig under udarbejdelse, og der vil således jævnligt blive tilføjet nye specialeforslag.


Hexabromocyclododecane (HBCD) in the Greenland environment

Baggrund

HBCD is a high volume chemical mainly used as a flame retardant in textiles, upholstered furniture and building materials. The effect of HBCD is obtained by addition to the polymeric material, in contrast to a chemical reaction, which enhances the risk of HBCD being released to the environment. The proposed project will focus on the bioaccumulation of HBCD in the Greenland environment, for instance the marine food web. The analyses will be based on existing samples and methods, but will also leave room for own ideas and interests. The project will be carried out in cooperation between the departments of Environmental Chemistry & Microbiology, Atmospheric Environment and Arctic Environment.

Kontaktperson: Seniorforsker Katrin Vorkamp, kvo@dmu.dk, tlf. 87 15 84 83.


Human eksponering for den bromerede flammehæmmer hexabromocyklododekan, HBCD

Baggrund

Bromerede flammehæmmere (BFR) bliver bl.a. anvendt i møbelpolstring, byggemateriale og elektronik for at forhindre brand. HBCD er en nyere type BFR og blandt de mest anvendte BFR i EU, hvor der hvert år bruges ca. 10.000 tons. HBCD er mistænkt for at være hormonforstyrrende, men der er endnu ikke mange data for intern human eksponering. Andre BFR er fundet i høje koncentrationer i støv og dette projekt undersøger hypotesen, at støv også er en vigtig eksponeringsvej for HBCD. Analyser er på sporstofniveau og inkludere bl.a. Soxhlet-ekstraktion, søjleoprensning og LC-MS-MS analyse. Hvis det har interesse, vil humane prøver blive forsøgt inddraget, for at undersøge sammenhængen mellem ekstern og intern eksponering. Projektet gennemføres i samarbejde med Afdelingen for Systemanalyse.

Kontaktperson: Seniorforsker Katrin Vorkamp, kvo@dmu.dk, tlf. 87 15 84 83.


Brominated flame retardants in plastic materials

Baggrund

Since July 2006, the use of certain flame retardants in electric and electronic devices has been banned, including some polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and polybrominated biphenyls (PBBs), unless no technical substitutions exist. The compliance with this directive will have to be monitored in the future, furthermore, other brominated flame retardants, such as deca-BDE, tetrabromobiphenol A (TBBPA) and hexabromocyclododecane (HBCD) have not been regulated at present. The proposed project aims to develop an analytical method for the detection of these compounds in plastic materials and to screen a variety of plastic materials for the presence of brominated flame retardants. Eventually, combining analytical results with literature information, plastic materials will be assessed as a potential source of exposure to brominated flame retardants. The project will be carried out in cooperation between the NERI departments of Environmental Chemistry & Microbiology and Policy Analysis.

Kontaktperson: Seniorforsker Katrin Vorkamp, kvo@dmu.dk, tlf. 87 15 84 83.


Udvikling og optimering af metode til oprensning af PAH'er og andre miljøfremmede stoffer i sediment og biota

Baggrund

Udvikling og optimering af metode til oprensning af PAH´er og andre miljøfremmede stoffer i sediment og biota ved hjælp af accelerated solvent extraction (ASE). I projektet undersøges ekstrationsbetingelser (f.eks. solvent, temperatur, tryk og tid) med henblik på optimering af ekstrationsudbyttet ved oprensning af bl.a. PAH´er og Phthalater i forskellige typer af miljøprøver (f.eks. jord, sediment og biota). Der anvendes såvel spikede prøver som rigtige miljøprøver, og ekstrakterne undersøges ved hjælp af GC-MS.

Kontaktperson: Seniorforsker Pia Lassen, pla@dmu.dk, tlf. 87 15 85 81.


Historisk og samfundsmæssig analyse samt interviews ifb. med dumpede krigsgasser efter 2. verdenskrig i Østersøen

Baggrund

Efter afslutningen af anden verdenskrig blev Tyskland demilitariseret, en del af denne proces drejede sig om bortskaffelse af deres kemiske våben. I 1947-48 blev der således dumpet 65.000 tons kemiske våben i Østersøen udenfor Bornholm. I denne forbindelse arbejdes der i øjeblikket på et EU FP6 projekt omkring miljørisikovurderingen af disse stoffers i og omkring Østersøen. Der søges en studerende til at bistå med dels a) en tilbundsgående historisk kortlægningen af dumpningerne i 1940erne og desuden til b) indsamling af lokal kendskab til de dumpede våbens tilstand og forekomst og evt. observerede biologiske effekter. Der findes allerede mange oplysninger på begge emnerne, formålet med denne opgave er at få opdateret analyserne og samlet oplysningerne i en rapport og derved bistå evalueringen af stoffernes mulige miljøpåvirkning af Østersøen.

Kontaktperson: Hans Sanderson, hasa@dmu.dk, tlf. 46 30 18 22.


Anvendelse af (Q)SAR mth. selvklassificering af kemikalier i Danmark

Baggrund

Der søges en studerende til et projekt omkring anvendelse af weight-of-evidence (WoE) tilgange iforb. med klassificering af kemiske stoffer baseret på (Quantitative) Structure Activity Relationships ((Q)SAR). Der kan antages enten en primært dansk tilgang eller en EU ditto (for den meget ambitiøse kan disse integreres). Nøgleord udover (Q)SAR og modeller er: GHS; REACH, WoE, PBT og prioritering/ranking. Der er i kraft af nye EU og globale regulering p.t. mange løse ender mht. risikovurderingen af kemikalier. Formålet med dette speciale er binde nogle af disse sammen og give et overblik hvordan disse indbyrdes påvirker hinanden samt hvordan hvilke stoffer kan udvælges mht. regulering.

Kontaktperson: Hans Sanderson, hasa@dmu.dk, tlf. 46 30 18 22.


Klima og risikovurderingspraksisser for kemikalier - adaption?

Baggrund

Hvilken rolle spiller klimaforandringer mht. risikovurderingen af kemikalier herunder pesticider og stoffer i forbrugsvarer? Kan og bør vores nuværende risikovurderingsmetoder korrigeres for et variabelt klima? I givet fald hvordan? Der skal udvælges en eller flere cases (kemikalier samt eksponeringsscenarier samt effekt mål), med udgangspunkt i case diskuteres teoretiske samt regulatoriske aspekter/konsekvenser klimaforandringer kunne have på vores anvendelse af kemiske stoffer - er der behov for adaption af vores tilgang til kemikalier?

Kontaktperson: Hans Sanderson, hasa@dmu.dk, tlf. 46 30 18 22.