Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialebørs

Foto: Tim Swinson

Specialemuligheder på Institut for Miljøvidenskab

Er du interesseret i miljøet og vores påvirkninger af det, så er en specialeplads ved Institut for Miljøvidenskab en overvejelse værd. I Miljøvidenskab har du mulighed for at udføre dit speciale inden for vores aktuelle miljøforskningsområder. På den måde kan du være med til at øge vores viden eller kortlægge omfanget af et aktuelt miljøproblem - eller måske foreslå en løsning!

Vi forsker i og rådgiver myndigheder om:

  • Luftkvalitet og trafik
  • Økonomiske og sociologiske konsekvenser af miljøændringer
  • Forekomst, biotilgængelighed og nedbrydning af miljøfremmede stoffer
  • Mikrobiel økologi og økosystem-tjenester
  • Arealanvendelse og effekter af vores ændringer af disse
  • Flow af ressourcer, affald og organiske stoffer i miljøet
  • Miljøets betydning for sundhed
  • Miljømæssige konsekvenser af energiproduktion.

Vi har veludstyrede og velorganiserede laboratorieforhold, og vi prioriterer sikkerheden højt. 

Har du en idé til et projekt inden for vores arbejdsområder er du meget velkommen til at kontakte den relevante sektion eller projektleder. 

Se nærmere under de enkelte faglige sektioner i menuen til venstre, eller brug værktøjet herunder til at danne dig et overblik over alle aktuelle specialeemner.

Se alle specialeemner

Miljøkemi og toksikologi

Hexabromocyclododecane (HBCD) in the Greenland environment

Human eksponering for den bromerede flammehæmmer hexabromocyklododekan, HBCD

Brominated flame retardants in plastic materials

Udvikling og optimering af metode til oprensning af PAH'er og andre miljøfremmede stoffer i sediment og biota

Historisk og samfundsmæssig analyse samt interviews ifb. med dumpede krigsgasser efter 2. verdenskrig i Østersøen

Anvendelse af (Q)SAR mth. selvklassificering af kemikalier i Danmark

Klima og risikovurderingspraksisser for kemikalier - adaption?

Mikrobiel Økologi og mikrobiologi

Forekomst og skæbne af mikroorganismer i atmosfæren

Bacillus thuringiensis – naturens eget insektbekæmpelsesmiddel

Eco-toxicology of silver-based nanomaterials (SNMs) - with emphasis on soil microorganisms and bacterial antibiotic resistance

Plants and microorganisms help clean the environment – bioremediation

Interaktioner mellem protozoer og bakterier

Mikrobiel diversitet og effekt på jordkvalitet og jordens økosystem-tjenester

Forekomst af den sygdomsfremkaldende bakterie Pasteurella multocida i ederfugle og redemateriale fra Saltholm

Emissionsmodellering og miljøgeografi

Grænseoverskridende kvælstofforurening fra ammoniak 

Betydningen af vandmiljøplanen for belastningen på de danske renseanlæg 

Restprodukter fra affaldsforbrænding 

Kvalitet og slutdisponering af slam fra kommunale renseanlæg

Vand- og naturplaner

Samfundsvidenskabelig miljøforskning

Parcelhusejerens brug af og forestillinger om haven i forstadslandskabet

Transport og mobilitet

Luftforurening

CO2 fluxes in coastal regions

Indflydelse af kilder udenfor Danmark på luftforureningsniveauerne i Danmark

Validering af luftforureningsprognoser som funktion af prognoselængden

Brug af luftforureningsmodeller til effektvurdering på planter eller mennesker

Studier af luftforureningsepisoder og/eller emissionsreduktionsstrategier

Modelresultaters følsomhed over for variationer af biogene (naturlige) emissioner

Langtransport af højpotente pollenallergener til Danmark

Dynamiske udslipmodeller

Indendørs eksponeringsmodellering

Intake fraction modelling

Udvikling af sundhedsbaseret luftforureningsindeks

Miljømæssig livscyklus vurdering af bæredygtige energikilder inden for transportsektoren

Modellering af udvekslingen af persistente organiske forbindelser mellem luft og sne

Modellering af udvekslingen af persistente organiske forbindelser mellem luft og vegetation

Klimaændringers indvirkning på den Arktiske forurening med POPer

Grænselagsmeteorologi

Fluxes of marine particles