Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vild med vilje Lystrup

Biodiversitet, klimatilpasning og borgerinddragelse går hånd i hånd

AU projektleder: Marianne Zandersen
Projektdeltagere: Rasmus Ejrnæs, Carsten Stage, Britta Timm Knudsen, Marianne Thomsen, Thomas Becker, Gregor Levin
Finansieret igennem: DCE Strategiske Forskningsmidler
Budget : 900.000 kr  
Varighed: 1/8 2014 – 31/12 2016
 

Klimaændringerne er over os og kommuner og private er i fuld gang med at tilpasse sig de ændringer der allerede kan mærkes og som forstærkes i fremtiden. I Danmark kommer klimaændringerne med al sandsynlighed til at betyde hyppigere og kraftigere skybrud. Vi oplever allerede hvordan det kan føre til oversvømmelser i byområder hvor der typisk ikke er taget højde for at integrere de store vandmængder i tæt bebyggelse.

Samtidig er den menneskeskabte nedgang i naturens mangfoldighed kendt som den sjette masseuddøen i jordens historie.  Dyr og planter forsvinder lige nu med en intensitet næsten 1.000 gang større end normalt og niveauet for masseuddøen er ikke set siden dinosaurerne uddøde. Tabet af naturens mangfoldighed forringer levevilkårene for nuværende og kommende generationer af mennesker, men det går mere stille af sig end klimaændringerne, for det er let at overse at naturen bliver fattigere på arter og levesteder.

Når der alligevel bliver foretaget massive offentlige klimatilpasningsprojekter ved at skabe nedsivning, opmagasinering og overfladetransport af regnvand kan der med fordel på de samme områder skabes nye nærringsfattige tørre og våde habitater som kommer både flora, fauna og folk til gode uden større omkostninger. Kvaliteten af de nye habitater vil ikke kunne måle sig med naturområder som indeholder rødliste arter, men vil til gengæld kunne skabe mere plads for den ’vilde natur’ der hvor folk bor.

I dette projekt arbejder Aarhus Universitet tæt sammen med Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Habitats på at udvikle en model for borgerinddragende klimatilpasning der kombineres med skabelse af næringsfattige habitater, som bliver mere og mere sjældne i Danmark. Demonstrationen af hvordan biodiversitet integreres i klimatilpasningen sker i en 6-7 ha stor bypark i Lystrup, nord for Aarhus, med inddragelse af lokalbefolkningen.

Projektet er opbygget i omkring disse aktiviteter:

  • Demonstration af hvordan biodiversitet kan integreres i et klimatilpasningsprojekt;
  • Borgerinddragelse der har til formål at i) udvide borgernes æstetiske sensibilitet over for forskellige former for natur; ii) skabe erfaringer af den gensidige forbundethed mellem mennesker og natur; iii) skabe viden om biodiversitet; og iv) styrke borgernes medbestemmelse og ejerskab i forhold til byparken og projektet;
  • Økonomisk værdisætning af biodiversitet der har til formål at undersøge hvordan præferencer udvikler sig over tid i forhold til et tema som er generelt ukendt for den brede befolkning;
  • Netværksanalyse over udviklingsmulighederne i et bæredygtigt vandsystem på by-niveau; og
  • GIS-analyse og visualiseringer af perspektiver og potentialer for at opskalere integrationen biodiversitet og klimatilpasning. 

Gennem forskningsprojektet vil vi opnå og formidle ny viden omkring potentialerne for at integrere biodiversitet i klimatilpasningsprojekter, udvikle en borgerinddragelsesmodel og dokumentere forandringer både biologisk og kulturelt.