Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arbejdet med emissionsopgørelser

Hjemmeside for nationale emissionsopgørelser

Se: Nationale danske emissionsopgørelser

Fagområdet emissionsopgørelser

Sektionen Emissionsmodellering og miljøgeografi (EMMI) ved Institut for Miljøvidenskab er ansvarlig for udarbejdelsen af de officielle danske nationale emissionsopgørelser. Det sker på vegne af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Sektionen udvikler også emissionsfremskrivninger som anvendes ved evaluering af mulige effekter af lokale, nationale og internationale politikker. Der udføres forskning for at understøtte forbedringer og kvalitetssikring af disse opgørelser samt med henblik på at udvikle strategier og metoder til at afhjælpe emissionernes effekter på samfundet.

Arbejdet indebærer udarbejdelse af de årlige officielle danske opgørelser af emissioner til atmosfæren. Der udarbejdes særskilte opgørelser for hhv. drivhusgasser: kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser(HFCs, PFCs og SF6) og luftforurening: svovldioxid(SO2) kvælstofoxider (NOx) flygtige kulbrinter (NMVOC), kulmonoxid (CO), ammoniak (NH3), partiker, tungmetaller og persistente organiske forbindelser (POP’er). Emissionsopgørelserne rapporteres til internationale konventioner under FN; emissioner af drivhusser til rammekonventionen om klimaændringer (UNFCCC) og den tilhørende Kyotoprotokol og emissioner af luftforurening til konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening (CLRTAP). Drivhusgasemissionerne rapporteres desuden til EU, da EU, såvel som de enkelte medlemsstater, er part i klimakonventionen og Kyotoprotokollen.

Udover at udarbejde emissionsopgørelser omfatter fagområdet en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, der har til formål at forbedre kvaliteten af opgørelserne. Der er udviklet modeller for fremskrivning af emissioner til atmosfæren for luftforurenende stoffer omfattende SO2, NOx, NMVOC, NH3 og partikler og for drivhusgasserne CO2, CH4, N2O. Endelig er der udviklet metoder til en detaljeret kortlægning af de nationale emissioner helt ned på 1 km X 1 km kvadratiske celler for de alle stoffer og kilder. Denne kortlægning er et vigtigt input til atmosfæriske spredningsmodeller.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi deltager i en række nationale og internationale projekter vedr. emissionsopgørelser samt i internationale forhandlinger indenfor emissionsområdet. DCE deltager i den danske delegation i forbindelse med forhandlinger under UNFCCC og Kyotoprotokollen, og repræsenterer Danmark i forbindelse med arbejdet i Task Force on Emission Inventories and Projections (TFEIP) under CLRTAP. Derudover deltager DCE også i EU forhandlinger i forbindelse med møder i Working Group 1 (WG1) under EU's Climate Change Committee.

Informationer om de danske emissionsopgørelser (emissionsudviklinger, emissionsfaktorer, status for reduktionsmål osv.) findes på hjemmesiden om emissionsopgørelser, hvor der også er link til officielle emissionsrapporter.