Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljøkemi

Foto: Lise Balsby, Aarhus Universitet

Miljøkemi

Vi understøtter det offentliges behov for forskningsbaseret viden vedrørende miljø- og sundhedsmæssige risici af organiske kontaminanter. Rådgivnings- og overvågningsarbejdet involverer endvidere monitering af miljøfremmede stoffer under det nationale overvågningsprogram (NOVANA), gennemførelsen af kemiske præstationsprøvninger (NEXT) samt opgaver indenfor det nationale olieberedskab. Forskningen danner baggrund for instituttets understøtning af Danmarks og EU’s regulering på området, herunder med konkrete risikovurderinger. Indsatsen er rettet mod de nationale myndigheder (Miljø og Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen, Forsvarsministeriet) samt det internationale arbejde (EU, AMAP, ICES) for at overvåge og vurdere miljøtilstand. Fokus er også rettet mod Vandrammedirektivet, ICES/Helcom konventionerne samt det arktiske miljø.

Overvågning

Vi foretager målinger af miljøfarlige stoffer til det nationale overvågningsprogram (NOVANA) inden for det marine program og luftmoniteringen. Endvidere bidrager instituttet med måling af miljøfarlige persistente stoffer inden for det arktiske moniteringsprogram i Grønland, AMAP. Instituttet yder således et bidrag med tidsserier af persistente organiske forbindelser som dokumenterer langtidsudviklingen i miljøet samt effekter af reguleringer.

NEXT

Vi afholder præstationsprøvningsprogrammet NEXT (National Environmental Xenobiotics Test). Programmet tilbyder rutine præstationsprøvninger i drikkevand for en lang række pesticider af relevans for det nationale overvågningsprogram (NOVANA), og international overvågning. Programmet udbydes en gang årligt.

Undersøgelser og identifikation af olieforureninger

Som et led i det nationale olieberedskab analyserer vi ved hjælp af GC-MS fingerprinting olieprøver fra oliespild på havet for at kunne identificere kilden og dermed forureneren. Arbejdet sker i samarbejde med Værnfælles Forsvarskomando. Endvidere deltager instituttet i en CEN arbejdsgruppe med henblik på at harmonisere de europæiske standarder for prøvetagning og identifikation af oliespild.  

Pia Lassen

Seniorforsker og sektionsleder