Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljø og samfund

Myndighedsbetjening og rådgivning fra Institut for Miljøvidenskab

Samfundet er afhængigt af ydelser fra naturen lige fra råstoffer, drikkevand, lægemidler og fisk til bestøvning, næringsstofregulering, klimaregulering, vandrensning, muligheder for friluftsliv og skabelse af kulturel identitet. Omvendt har vores samfundsaktiviteter og livsstil negative konsekvenser for kvaliteten og kvantiteten af naturens ydelser, hvilket påvirker vores levegrundlag og livskvalitet i negativ retning.

Inden for emneområdet Miljø og Samfund bidrager Instituttet til at forstå, synliggøre og beskrive miljøkonsekvenserne af vores samfundsaktiviteter. Dermed skabes et bedre grundlag for handling, forvaltning og regulering i forhold til hvordan natur og miljøressourcer bør anvendes og nydes. Derudover undersøger instituttet, hvordan adfærd og regulering påvirker hinanden både i hverdagslivet og på samfundsøkonomisk niveau. Dermed opnås essentiel viden og indsigt i hvilken adfærd og hvilke praksisser der kan/bør ændres og hvordan.

Institut for Miljøvidenskab udfører forskningsbaserede rådgivningsopgaver for nationale, skandinaviske og europæiske institutioner indenfor miljøøkonomi, policy analyse, miljøsociologi og miljøgeografi.

Eksempler på aktiviteter

Opgaverne dækker bredt og omfatter bl.a.:

 • review og kvalitetssikring af miljøøkonomiske analyser;
 • udarbejdelse af vejledninger indenfor samfundsøkonomiske vurderinger af miljøprojekter;
 • økonomiske, sociologiske, politologiske og geografiske aspekter vedr. tilpasning til klimaændringer;
 • omstilling til grøn økonomi;
 • omkostningseffektiv miljøregulering;
 • værdisætning af ændringer i miljøkvalitet indenfor luft, vandmiljø, og økosystemtjenester;
 • adfærd og praksis vedrørende anvendelse af energi, byens grønne struktur, transport, fødevarer og affald;
 • landmændenes beslutningsmønstre i forhold til pesticidforbrug; og
 • kortlægning og vurdering af ændringer i samfundets arealanvendelse.

Kunder/opdragsgivere

 • Miljøstyrelsen
 • Natur- og Erhvervsstyrelsen
 • Danida
 • EnergiNet.dk
 • Nordisk Ministerråd
 • Europa Kommissionen, DG Miljø
 • Danmarks Naturfredningsforening

 

Udvalgte publikationer og projekter

Bæredygtig produktion og forbrug

 • Measuring green jobs? An evaluation of definitions and statistics for green activities. TemaNord 2012:534 Sammenfatning | Hele rapporten
 • Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af biobrændstoffer. Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1. og 2.-generations bioethanol. Faglig rapport fra DMU nr. 797 2010. SammenfatningHele rapporten
 • Socio economic analysis of environmental optimisation of natural gas fired engines. Arbejdsrapport fra DMU nr. 263 2011 SammenfatningHele rapporten
 • Brændefyring i hjemmet - praksis, holdninger og regulering. Faglig rapport fra DMU nr. 668, 2008. SammenfatningHele rapporten

Bæredygtig forvaltning af land og vand

Biodiversitet og økosystem tjenester

 • Kortlægning af økosystemtjenester i Danmark. 2014.
 • Velfærdsøkonomiske aspekter In: Danmarks biodiversitet – Status, udvikling og trusler. 2011. Faglig rapport fra DMU nr. 815 SammenfatningHele rapportenMiljø og samfund
 • Vejledning i samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter. 2010. Miljøministeriet. SammenfatningHele rapportenMiljø og samfund
 • Normander B., Levin G., Auvinen, A.-P.,  Bratli, H.,  Stabbetorp, O., Hedblom, M.,  Glimskär, A., Gudmundsson, G.A. (2009). State of biodiversity in the Nordic countries : An assessment of progress towards achieving the target of halting biodiversity loss by 2010. Nordic Council of Ministers. TemaNord No. 509. Hele rapportenMiljø og samfund
 • Levin G., Münier B., Fuglsang M., Frederiksen P. (2008).  Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet : Resultater fra projektet Grønne Kommuner. Rekvirent, Danmarks Naturfredningsforening. SammenfatningHele rapportenMiljø og samfund

Bæredygtige byer og infrastrukturer

 

Kontaktperson

Berit Hasler

Seniorforsker og sektionsleder