Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fjernelse/kontrol teknologier af miljøfarlige kemikalier

- et forskningsområde i sektionen MITO (Miljøkemi og toksikologi)


Teknologier til fjernelse af miljøfarlige kemikalier

Kritiske mængder af kemikalier såsom lægemidler, biocider, flammehæmmere og en lang række andre forbindelser findes i spildevand samt i regnvandsafstrømning. MITO forsker i nye effektive metoder til at fjerne disse forbindelser fra forurenet vand og derved holde god økologisk tilstand i overfladevand samt opretholde fremtidige vandressourcer og bidrage til at levere grundlaget for rent vand.  Baseret på forskningsprojekter samt samarbejdsprojekter med virksomheder og kommuner udvikler vi nye metoder til at fjerne organiske mikroforureninger.  I den henseende har vi fokus på

  • Udvikling af nye processer i innovative biofilm teknologier til energieffektiv mikrobiel nedbrydning af forurenende stoffer,
  • Bio-nanoteknologi for at kunne oxidere forbindelser, der ikke er let oxiderbare,
  • Kemisk oxidation for forbindelser, der ellers er unedbrydelige i henhold til det nuværende videngrundlag.
  • Biofilter teknologier til at fjerne forbindelser fra regn-afstrømmet vand.

Vores tilgang  omfatter nedbrydningsveje, omdannelsesprodukter og metabolitter for at sikre at de nye teknologier kan løse de stigende problemer på en bæredygtig måde.  I samarbejde med andre fokuserer vi på omkostningseffektivitet og vurdering af nye teknologier i livscyklus perspektiv.  

Kontrol af miljøfremmede stoffer i affald i forhold til værdistrømme

"Waste to value" - affald omdannet til værdi - er et koncept, hvor materiale, som i tidligere tider blev deponeret eller destrueret bruges til at generere værdi.  Et af de mest fremtrædende koncepter er at producere biogas og dermed energi fra husholdningsaffald og andet grønt affald.  Konceptet er som sådan ubestridt i dets miljømæssige effektivitet.  Men processen har en indgang (grønt affald) og to udgange 1) Biogas / Energi) og 2) faste og flydende procesrester, der ideelt set kan bruges som gødning på jord.  For at undgå eventuelt kontaminering skal det kontrolleres, at det grønne affald enten er fri for forureninger, eller at forurenende stoffer nedbrydes i løbet af processen. Et af vore forskningsområder er at undersøge disse forudsætninger.

Forvaltning af forurenet jord / fjernelse af kemiske forbindelser i forurenet jord

Menneskelige aktiviteter fører til forurenet jord, det være sig ved brug af materialer i byområder (huse og haver, dvs. byggematerialer, polymerer, biocider, flammehæmmere), trafik (PAHer) eller dårligt fungerende lossepladser (alle former for kemikalier).  MITO forsker i nye måder at fjerne forurenende stoffer fra forurenet jord og dermed sikre beskyttelse af grundvandet.  Til dette formål anvendes in situ nedbrydning samt biofilter tilgange.  Disse aktiviteter sker delvist sammen med virksomheder og kommuner.