Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faciliteter og teknikker

- til rådighed i sektionen MITO (Miljøkemi og toksikologi)


Apparatur og analysemetoder, der understøtter forskning i organisk miljøkemi

For at understøtte forskningen i organisk miljøkemi arbejder MITO med avanceret analytisk udstyr og state-of-the-art kemiske analysemetoder med høj følsomhed til måling af forurenende stoffer i miljøprøver samt prøver fra forbrugerprodukter, planter, dyr og mennesker.  MITO søger at identificere nye potentielt problematiske organiske forureninger og udvikle nye analysemetoder for disse.

I øjeblikket er der analysemetoder for en række kemiske grupper i den følgende liste: polychlorerede biphenyler (PCB), dioxiner, flammehæmmere, polycykliske aromatiske forbindelser, pesticider, herunder biocider og rodenticider, perfluorerede forbindelser, konserveringsmidler, blødgørere, phenoler, lægemidler osv.

MITO har en række analytiske instrumenter, såsom GC-MS, LC-MS-MS, HPLC og GC.  Yderligere har MITO extractions- og oprensningsudstyr såsom Accelerated Solvent Extraction (ASE), soxhlet ekstraktion og gel permeations kromatografi (GPC).

 MITO opretholder en akkreditering til analyse af PCB, bromerede flammehæmmere, PAH'er og pesticider.

Kontaktpersoner

Telefonnr. Navn, Jobtitel, E-mail, Enhed (Bygning, rum)

Passive samplingsteknikker

Der er et stigende behov for at kunne måle miljøfarlige kemikalier på meget lave niveauer og på utilgængelige steder, såsom Arktis. Passive samplere kan optage kemikalier over længere tidsperioder eller afspejle en koncentration i ligevægt med det omgivende miljø. Således har de et stort potentiale til at vurdere eksponeringsniveauer af miljøfarlige kemikalier. Der arbejdes hen imod mere rutinemæssig brug af passive samplere, f.eks. i overvågningsprogrammer. Forskningen i sektionen har hovedsageligt fokuseret på passiv prøvetagning af hydrofobe organiske forureninger i vand, men der er også udført undersøgelser med passiv prøvetagning af PCB i indeluft.

Kontaktpersoner

Telefonnr. Navn, Jobtitel, E-mail, Enhed (Bygning, rum)