Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Aarhus Universitets har i dag en beskeden hytte og en luftmålestation på Station Nord. Faciliteterne bliver nu mangedoblet i kraft af den nye store bevilling.

28.01.2013 |

Aarhus Universitet bygger forskningsstation i Nordgrønland

Forskere fra Institut for Miljøvidenskab går nu i gang med at etablere en ultra-moderne forskningsstation helt oppe i det nordligste Grønland. Her skal de studere klimaændringer, og hvordan de påvirker luften, havet, geologien og dyr og planter i det højarktiske område. Projektleder Henrik Skov, Aarhus Universitet, venter at forskere vil strømme…

19.12.2012 |

Svampesporer i byen kommer fra landet

De gode fødevarer kommer til byen fra landet, men landbrugslandet bidrager også med en uønsket gæst: svampesporer i byens luft. Svampesporerne kommer fra både Danmark og udlandet.

04.12.2012 |

Nye flammehæmmere spreder gift til mennesker, dyr og miljø

Ny forskning dokumenterer udbredt forurening med en ny generation af bromerede flammehæmmere.

Målestationen på H.C. Andersens Boulevard i København.

31.10.2012 |

Partikelforurening fra bytrafik holdt sig inden for grænsen i 2011

Partikler fra havsalt og vintersaltning af vejene bidrog i 2011 til, at den samlede luftforurening med grove partikler på H.C. Andersens Boulevard og på Jagtvej i København i et større antal dage overskred EU’s grænseværdi for den daglige middelværdi for luftens indhold af partikler mindre end 10 mikrometer (PM10).

04.10.2012 |

Ren-luftzoner kan begrænse kvælstofdioxid fra vejtrafikken

Danmark kan i 2015 overholde EU’s grænseværdi for indholdet af sundhedsskadeligt kvælstofdioxid (NO2) i luften ved at supplere miljøzonerne i de større byer med yderligere virkemidler.

04.10.2012 |

God overensstemmelse mellem NO?-målinger og modelberegninger

Der er fortsat grundlag for at optimere både målte data og modellen OSPM, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, anvender til at beregne luftforurening på gadeplan.

21.09.2012 |

Ny rapport fra sektionen for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning/ New report from the section of Environmental Social Science

Høj pris for græsning af naturarealer - Det er dyrt at pleje lysåben natur i Natura 2000- og i §3-områder under Naturbeskyttelsesloven med kvæg og får, når alle omkostninger forbundet med tilsyn og pleje regnes med. Pleje med maskiner er billigere i områder, hvor det er muligt og fører til den ønskede naturkvalitet.

Diplom: Highly cited author award

04.06.2012 |

"Highly Cited Author Award" modtaget

Marie Frederiksen, Katrin Vorkamp, Marianne Thomsen og Lisbeth F. Knudsen har modtaget "Highly Cited Author Award" fra tidsskriftet International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Det prisvindende hold fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Bagest fra venstre Steen Gyldenkærne, Malene Nielsen, Ole-Kenneth Nielsen, Marlene Schmidt Plejdrup, Patrik Fauser, Leif Hoffmann, Henrik Gundorph Bruun, Rikke Albrektsen, Morten Winther, Mette Hjorth Mikkelsen og Katja Hjelgaard.

31.05.2012 |

Danmarks FN-rapportering om luftforurening mest pålidelig

Danmarks årlige nationale emissionsopgørelse for luftforurening til FN er bundsolid - og nu prisbelønnet for sin pålidelighed.

30.05.2012 |

Pris ved SETAC-konferencen / Award at the SETAC Conference

????? Ph.d.-studerende Dorothea Gilbert (MITO) har modtaget prisen for bedste mundtlige præsentation ved SETAC World Congress 2012 i Berlin. Præsentationen var resultatet af hendes specialeprojekt ved Institut for Miljøvidenskab (AU) og havde titlen: Passive dosing under the microscope reveals that microorganisms enhance the mass transfer of…

30.05.2012 |

Ph.d.-forsvar / PhD defense - Anne Holst Andersen

Anne Holst Andersen afholder ph.d.-forsvar fredag d. 8. juni 2012 kl 14. Titel: Fra økologiske forbrugere til økologisk forbrug. Økologisk forbrug, hverdagslivets kompleksitet og de sociale dynamikker i madindkøb. English title: From Organic Consumers to Organic Consumption. Organic consumption, everyday complexity and the social dynamics of…

Naturstyrelsen har samlet en række gode fyringsråd på sin hjemmeside, Naturstyrelsen.dk (foto fra hjemmesiden)

30.05.2012 |

Privat brændefyrings bidrag til helbredsskader fra luftforurening

Antallet af for tidlige dødsfald i Danmark som følge af privat indenlandsk brændefyring estimeres i nye modelberegninger til at ligge på 200-250 om året.

30.04.2012 |

Markante reduktioner i Danmarks emissioner af forurenende gasser

Danmarks emissioner af mange af de gasser, tungmetaller og partikler, der indrapporteres til FN-konventionen for langtransporteret grænseoverskridende forurening (UNECE LRTAP), er bragt markant ned i løbet af de seneste årtier.

30.04.2012 |

Ny dansk drivhusgasopgørelse til EU og FN

Danmarks totale drivhusgasemissioner omregnet til såkaldte CO2-ækvivalenter er faldet med 11 procent fra 1990 til 2010. Tallet omfatter ikke nettobidraget fra skovenes og jordernes udledninger og optag af CO2 . Såfremt det indregnes er faldet 19,4 procent.

02.02.2012 |

Danmark ligger 7. lavest på EU-landeliste over partikelforurening

Mens samarbejdsorganisationen OECD i sin økonomiske årsrapport 2012 for Danmark lister København til at være hårdere belastet af partikelforurening end f.eks. Rom og Barcelona, så tegner Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny, teknisk rapport et noget andet billede af luftforureningen med fine partikler (PM2.5) i Danmark.

Viser resultater 136 til 150 ud af 150

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10