Nyheder

ME-lokomotiver har efter, at DCE indhentede data til beregningerne i oktober 2012,  fået monteret emissionskit, der reducerer udledningerne. Foto: René Strandbygaard - DSB

13.05.2013 |

Kvælstofoxid- og partikeludledning fra dieseltog i København og Aarhus

Udledning af kvælstofoxider (NOX) og fine partikler (PM2.5) fra diesellokomotiver i byområder bidrager alene i mindre omfang til de totale udledninger af disse stoffer til luften.

08.05.2013 |

Indlæg fra workshop om grønnere landbrug

De nationale centre DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug arrangerede 24.-25. april 2013 en international workshop om det moderne landbrugs indflydelse på naturen.

Foto: Colourbox

17.04.2013 |

Tips fra naturlige økosystemer

Økosystemer og menneskeskabte systemer har meget til fælles. Ved at anvende viden om, hvordan økosystemer hænger sammen kan man øge bæredygtigheden, effektiviteten og robustheden af menneskabte systemer.

Nedgangen i drivhusgas-udledningen vil især komme fra energisektoren - her Avedøreværket. Foto: DONG energy A/S

08.03.2013 |

Beregnet fald i danske drivhusgasser på 23 pct. frem til 2035

Den samlede danske udledning af drivhusgasser fra sektorer som energiproduktion, transport og landbrug falder med næsten en fjerdedel i perioden fra 2010 frem til 2035. Det viser en fremskrivning af drivhusgasudledningen, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udført for Energistyrelsen.

18.02.2013 |

Sundhedsfarlige niveauer af svampesporer frigøres ved høstarbejde

Forskere fra Aarhus Universitet har vist at høstarbejde kan frigøre store mængder af Alternaria svampesporer som påvirker luftkvaliteten lokalt og - lejlighedsvist - over store afstande.

11.02.2013 |

Personalenyt: ENVS/AU PROFESSOR NYT MEDLEM AF FORSKNINGSRÅD

Professor Philipp Mayer fra Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet er udnævnt som medlem af Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Innovation.

Nytænkt klimatilpasning: Regnvandsanlægget i Roskilde-bydelen Musicon kan mere end at lede regnvand væk. Det er udformet, så bl.a. skatere – som her - kan bruge anlægget i ”tørre” perioder. Foto: Roskilde Kommune

11.02.2013 |

Klimatilpasningen i EU-landene får et nødvendigt forskertjek

Der er stigende erkendelse af, at den globale opvarmning forandrer klimaet, men det kniber for verdenssamfundet at bremse stigningen i udledningen af drivhusgasser. Tilpasning til et klima under forandring bliver derfor vigtigere og vigtigere.

30.01.2013 |

International presseomtale efter offentliggørelse af artikel om bakterier fra indersiden af et "stormcloud" i PLOSOne

The microbial diversity of a storm cloud as assessed by hailstones, forfatter Tina Santl Temkiv og medforfatter Ulrich Gosewinkel Karlson

Aarhus Universitets har i dag en beskeden hytte og en luftmålestation på Station Nord. Faciliteterne bliver nu mangedoblet i kraft af den nye store bevilling.

28.01.2013 |

Aarhus Universitet bygger forskningsstation i Nordgrønland

Forskere fra Institut for Miljøvidenskab går nu i gang med at etablere en ultra-moderne forskningsstation helt oppe i det nordligste Grønland. Her skal de studere klimaændringer, og hvordan de påvirker luften, havet, geologien og dyr og planter i det højarktiske område. Projektleder Henrik Skov, Aarhus Universitet, venter at forskere vil strømme…

19.12.2012 |

Svampesporer i byen kommer fra landet

De gode fødevarer kommer til byen fra landet, men landbrugslandet bidrager også med en uønsket gæst: svampesporer i byens luft. Svampesporerne kommer fra både Danmark og udlandet.

04.12.2012 |

Nye flammehæmmere spreder gift til mennesker, dyr og miljø

Ny forskning dokumenterer udbredt forurening med en ny generation af bromerede flammehæmmere.

Målestationen på H.C. Andersens Boulevard i København.

31.10.2012 |

Partikelforurening fra bytrafik holdt sig inden for grænsen i 2011

Partikler fra havsalt og vintersaltning af vejene bidrog i 2011 til, at den samlede luftforurening med grove partikler på H.C. Andersens Boulevard og på Jagtvej i København i et større antal dage overskred EU’s grænseværdi for den daglige middelværdi for luftens indhold af partikler mindre end 10 mikrometer (PM10).

04.10.2012 |

Ren-luftzoner kan begrænse kvælstofdioxid fra vejtrafikken

Danmark kan i 2015 overholde EU’s grænseværdi for indholdet af sundhedsskadeligt kvælstofdioxid (NO2) i luften ved at supplere miljøzonerne i de større byer med yderligere virkemidler.

04.10.2012 |

God overensstemmelse mellem NO?-målinger og modelberegninger

Der er fortsat grundlag for at optimere både målte data og modellen OSPM, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, anvender til at beregne luftforurening på gadeplan.

21.09.2012 |

Ny rapport fra sektionen for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning/ New report from the section of Environmental Social Science

Høj pris for græsning af naturarealer - Det er dyrt at pleje lysåben natur i Natura 2000- og i §3-områder under Naturbeskyttelsesloven med kvæg og får, når alle omkostninger forbundet med tilsyn og pleje regnes med. Pleje med maskiner er billigere i områder, hvor det er muligt og fører til den ønskede naturkvalitet.

Viser resultater 121 til 135 ud af 143

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste